Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia zmiany do statutu Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W statucie Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 380/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 roku (jednolity tekst Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 1157), zmienionego uchwałą Nr 941/LII/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do statutu "Wykaz i lokalizacja komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna", w pkt 1 - Częstochowa, ul. Mirowska 15,

- dopisuje się ppkt 49 w brzmieniu: "49) poradnia medycyny pracy".

2) w załączniku do statutu "Wykaz i lokalizacja komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna", w pkt 3 - Częstochowa, ul. Bony 1/3, uchyla się ppkt 18 w brzmieniu: "18) poradnia medycyny pracy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe