Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4.28.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Rydułtowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Rydułtowy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

§ 2.

1. W ramach dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Rydułtowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zapewnia się odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny dostarczonych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK-u w ilości przekraczającej 800 kg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w okresie do 30 czerwca 2017 r.

2. Określa się, iż wysokość ceny za usługi, o których mowa w ust.1 wyniesie 0,30 zł za każdy 1 kg przekroczenia ponad limit określony w ust.1.

§ 3.

Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1, będą świadczone na terenie PSZOK-u. Płatność za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny w ilości większej niż wskazany limit odbywać się będzie na miejscu podczas odbioru przedmiotowych odpadów przez pracownika obsługującego PSZOK.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe