Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - znak NS.HK/0612-9-85/14 z dnia 29.12.2014 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) i na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy w Świerklańcu, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Świerklańcu i w Informatorze Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec


Jerzy Siwy


Załącznik do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.),

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach przeznaczonych do odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50kg,

3) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych- zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach,

4) odpadach komunalnych zbieranych selektywnie - rozumie się przez to szkło, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

5) odpadach biodegradowalnych - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcje odpadów biodegradowalnych powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zieleni - zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

7) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, zużyte opatrunki pochodzące z gospodarstw domowych,

8) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów,

9) gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone miejsce posiadające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym może być prowadzona zbiórka odpadów komunalnych o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXI/253/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi,

10) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź posiadające wydane przez Wójta Gminy Świerklaniec zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

11) posesji niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki itp. a także obiekty produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty itp. oraz domy letniskowe,

12) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć: właściciela nieruchomości, współwłaściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, najemcę, dzierżawcę, zarządcę nieruchomości, inne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 3. 1. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych zbieranych selektywnie nadającą się do odzysku i dalszego wykorzystania należy gromadzić w odrębnym oznakowanym worku lub przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z odpadami biodegradowalnymi.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na nieruchomości właściciela, dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź gromadzić w przeznaczonych do tego typu workach lub pojemnikach, które będą wywożone przez jednostkę wywozową zgodnie z harmonogramem.

5. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości właściciela i dostarczyć do punktu zbiórki na terenie sołectwa w terminie wskazanym w harmonogramie zbiórki odpadów wielkogabarytowych bądź dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i przekazywać jednostce wywozowej lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych za dodatkową opłatą.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Zgromadzony śnieg należy składować bezpośrednio przy krawężniku.

3. Uprzątnięcie błota, lodu i śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego a w szczególności dojść do budynków i punktów gromadzenia odpadów.

5. Błoto, śnieg i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacji oraz z dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

6. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych ( piecach centralnego ogrzewania, kominkach, kuchniach węglowych itp.) oraz na terenie nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi, zbiorników wodnych, rowów i studni.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości na terenach rekreacyjnych w obrębie Jeziora Nakło Chechło oraz właściciele ogródków działkowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia wytworzonych odpadów komunalnych oraz usuwania ich przez jednostkę wywozową na podstawie odrębnej umowy i za opłatą.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do uregulowania kwestii gromadzenia wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w tym odpadów biodegradowalnych i usuwania ich przez jednostkę wywozową na podstawie odrębnej umowy i za opłatą.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także wymagań dotyczących warunków ich rozmieszczenia i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Urząd Gminy zapewni właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki o pojemności 120 l do 240 l służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, pojemniki o pojemności 120 l - 1100l oraz worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych( pojemniki, worki) oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Świerklaniec

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l - 50 l,

2) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 120 l -1100 l,

3) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 120 i do 1100 l w kolorach:

- niebieski papier i makulatura

- zielony szkło

- żółty tworzywa sztuczne, metal

- brązowy odpady biodegradowalne lub w pojemnikach w kolorze czarnym bądź grafitowym pod warunkiem opisania w widocznym miejscu na pojemniku rodzaju odpadu komunalnego.

4) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3

5) worki foliowe w kolorach:

- niebieski papier

- zielony szkło

- żółty tworzywa sztuczne, metal

- brązowy odpady biodegradowlane

6) inne pojemniki i kontenery.

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 4 osoby 120 l,

2) powyżej 4 do 10 osób - 2 x 120 l lub 1 x 240 l,

3) powyżej 10 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l,

4) powyżej 15 osób - 4 x 120 l lub 2 x 240 l.

5. Ustala się minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:

1) 10 l miesięcznie na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach lekarskich, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

2) 25 l miesięcznie na każde miejsce dla konsumenta i zatrudniona osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla obiektów gastronomicznych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

3) 30 l miesięcznie na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,

4) 10 l miesięcznie na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października- jeżeli działka posiada kompostownik, lub 15 l miesięcznie na każdą działkę w przypadku nie posiadania kompostownika, a poza wymienionym okresem 5 l miesięcznie na każdą działkę, nie mniej jednak niż 1100 l.

5) 120 l miesięcznie na każdy domek letniskowy w obrębie Jeziora Nakło Chechło w okresie od 1 marca do 30 września a poza wymienionym okresem wg potrzeb.

6. W przypadku sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed lokalem kosza ulicznego na odpady.

7. W sytuacji gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia mieszkalne i niemieszkalne właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną umowę na odpłatny odbiór odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

8. Odpady komunalne biodegradowalne należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

9. Urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny być utrzymywane przez Urząd Gminy w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez ich mycie i dezynfekcję co najmniej raz w roku.

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych winne posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta i spełniać wymagania Polskich Norm.

11. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

1) wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi a worki dostosowane do systemu wywozu odpadów, przy czym worek musi być szczelnie związany a jego wypełnienie nie może powodować uszkodzenia worka w trakcie załadunku i transportu,

2) w dobrym stanie technicznym,

3) utrzymane w należytym stanie sanitarnym i porządkowym.

12. Na terenie Gminy Świerklaniec prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

13. Odpady komunalne zbierane selektywnie tj. szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne należy gromadzić w następujący sposób:

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie zbierane są do plastikowych worków dostarczonych przez firmę wywozową,

2) na terenach zabudowanych budynkami czynszowymi prywatnymi i gminnymi, wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki, w które wyposaży nieruchomość Urząd Gminy.

§ 8. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo- jezdne, przystanki komunikacyjne, parki, skwery są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne,

1) na przystankach komunikacji publicznej kosze winne być ustawione w rejonie wiaty przystankowej a jeżeli jej brak w rejonie tablicy przystankowej,

2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 7 ust. 3 pkt 1 a ilość uzależniona od nagromadzenia odpadów.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, w takie sposób by opróżniane były nie rzadziej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia.

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości osób korzystających w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w odrębnych przepisach.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Odpady komunalne odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, który zostanie doręczony mieszkańcom, umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Odpady :

a) odpady komunalne zbierane selektywnie ( szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalem, papierem i makulaturą, oraz odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych w pojemnikach w punktach zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w obrębie nieruchomości zabudowanych budynkami czynszowymi prywatnymi, komunalnymi budynkami gminnymi, wspólnotach mieszkaniowych zbierane będą z częstotliwością 2 razy w miesiącu,

b) odpady komunalne zbierane selektywnie ( szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalem, makulaturą) zgromadzone w workach wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jednorodzinnej raz na miesiąc

c) odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone w pojemnikach wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jednorodzinnej w częstotliwością raz na dwa tygodnie,

d) odpady komunalne segregowane biodegradowalne ( w tym odpady zielone), wystawiane w workach przed ogrodzenie nieruchomości jednorodzinnej zbierane będą z częstotliwością 2 razy w miesiącu począwszy od kwietnia do listopada,

e) odpady wielkogabarytowe dostarczane przez mieszkańców nieruchomości do wyznaczonych na terenie gminy punktów zbiórki zbierane będą z częstotliwością raz w roku,

f) odpady komunalne segregowane biodegradowalne pochodzące z biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych, ogródków działkowych, terenów rekreacyjnych winne być odbierane minimum raz na dwa tygodnie,

g) odpady biodegradowalne pochodzące z obiektów gastronomicznych odbierane winne być minimum raz w tygodniu,

h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych ( w tym chemikalia, pojemniki i opakowania po farbach, lakierach, lepikach, zużyte opony, zużyte strzykawki, igły, termometry) należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych lub do punktów mobilnych wyznaczonych na terenie gminy, które będą zbierały odpady niebezpieczne z częstotliwością raz w roku przez jeden dzień,

i) zużyte baterie można dostarczać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, w budynku Urzędu Gminy lub dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

j) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach, dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do punktów mobilnych, które będą odbierały odpady niebezpieczne z częstotliwością raz w roku przez jeden dzień.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory zostaną zebrane podczas zbiórki zorganizowanej przez punkty mobilne na terenie czterech sołectw z częstotliwością nie mniej niż 2 razy w roku. Odbiór sprzętu elektrycznego wielkogabarytowego ( pralki, lodówki, zmywarki, chłodziarki) może odbyć się bezpośrednio z posesji po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu mieszkańca.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy za dodatkową opłatą przekazywać jednostce wywozowej lub dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych powinna zapewnić nieprzepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

5. W sytuacji zwiększonej okresowo ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny dodatkowe worki można odebrać w wyznaczonych w punktach na terenie gminy.

6. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich systematycznego opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

8. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika poboru wody lub norm zużycia wody określonych w odrębnych przepisach i pojemności zbiorników bezodpływowych, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

9. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego ich gromadzenia i dostarczania do gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów bądź do punktów mobilnych na terenie Gminy Świerklaniec.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby a w przypadku braku możliwości kompostowania na miejscu przez właściciela należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych bądź gromadzić w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach lub workach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego.

§ 12. 1. Osoby posiadające psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej nad nimi opieki, w szczególności niepozostawianie ich bez dozoru jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) wyposażenia zwierzęcia w obrożę a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne w kaganiec,

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku ( drogi, parki, skwery, zieleńce) prowadzenie psa na smyczy a psa rasy uznawanej za agresywną w nałożonym kagańcu,

3) natychmiastowego usuwania przez osoby posiadające zwierzęta domowe pozostawionych przez nie zanieczyszczeń w miejscach publicznych za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

4) dbałości o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe spowodowane przez uporczywe szczekanie i wycie,

5) szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

3. Osobom posiadającym zwierzęta domowe zabrania się:

1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia a w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,

2) zwalniania psa ze smyczy poza ogrodzeniem nieruchomości, w lasach,

3) wprowadzania zwierząt domowych na place zabaw, piaskownic.

4. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, owady i pajęczaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostawaniem się z pomieszczeń.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w tym zakazu ich utrzymywania na określonym obszarze lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i ogrodzonych.

2. Utrzymywania zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odory) dla współużytkowników i sąsiednich nieruchomości.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

4. Zasady utrzymywania i ilości zwierząt gospodarskich na terenach ogródków działkowych określają odrębne przepisy.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, gospodarstwach rolnych oraz infrastruktury technicznej.

2. Obowiązkowa deratyzacja na terenach, o których mowa w pkt 1 przeprowadzana jest corocznie w okresie wiosennym, w terminie od 15 marca do 30 kwietnia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe