Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

z dnia 29 stycznia 2015r.

z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bytomia za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) prezydent Bytomia powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zarządzeniem nr 165 Prezydenta Bytomia z dnia 29 kwietnia 2011 r. z późn. zm. W związku z upływem kadencji Komisji w dniu 29 kwietnia 2014 r. prezydent powołał nowy skład Komisji na kolejną 3-letnią kadencję 2014-2017 zarządzeniem nr 284 Prezydenta Bytomia z dnia 11 czerwca 2014. r. z późn. zm.

SKŁAD KOMISJI:

- przewodniczący Komisji - prezydent Bytomia, Damian Bartyla,

- sekretarz Komisji - pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa miasta, Tadeusz Ostrowski,

- członek Komisji - radny Rady Miejskiej, Marek Wilk,

- członek Komisji - radny Rady Miejskiej, Tomasz Kupijaj,

- członek Komisji - pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji, Dariusz Dziurka,

- członek Komisji - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Marek Klimczak,

- członek Komisji - zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Adam Wilk,

- członek Komisji - komendant Straży Miejskiej, Zbigniew Walasek;

- członek Komisji - prokurator rejonowy, Artur Ott.

Do udziału w pracach Komisji powołano ponadto:

- naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Andrzeja Głogowskiego;

- dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rafała Szpaka;

- dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Bożenę Malik;

- dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Ryszarda Witka;

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbietę Kwiecińską;

- przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Martę Szmelcer;

- kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym, Iwonę Błasiak.

W ciągu roku 2014 skład Komisji ulegał zmianom m.in. w związku z upływem 3-letniej kadencji Komisji, odbywającymi się w dniu 16 listopada 2014 r. wyborami samorządowymi, w wyniku których powołani do składu Komisji członkowie utracili mandaty radnych, rezygnacji z pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku prokuratora rejonowego w Bytomiu - Artura Otta, czy innych zmian kadrowo-organizacyjnych w poszczególnych instytucjach. Do udziału w posiedzeniach Komisji zapraszano doraźnie przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów spoza składu Komisji, których obecność była niezbędna do merytorycznego przedstawienia istotnych problemów omawianych podczas obrad Komisji.

DZIAŁALNOŚC KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2014 r.

W 2014 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, podczas kolejnych posiedzeń realizowała zadania wynikające z art. 38a pkt 2a ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności:

1) dokonywała na bieżąco oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Bytomia;

2) dokonała oceny realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012 -2014 w roku 2013 przez poszczególne podmioty wskazane jako wiodące w wykonaniu głównych kierunków działań tego programu;

3) zaopiniowała złożone z działalności za 2013 rok sprawozdania:

a) Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu,

b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu,

c) Straży Miejskiej w Bytomiu;

4) przyjęła sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu;

5) przyjęła sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Bytomiu;

6) zaopiniowała projekt budżetu miasta Bytomia na rok 2015 r. w zakresie realizacji zadań dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

W 2014 roku odbyło się 6 posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas których omawiane były tematy i zagadnienia ujęte w harmonogramie posiedzeń na rok 2014, zaakceptowanym przez wszystkich członków Komisji. W trakcie każdego posiedzenia Komisji przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawiali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta oraz zdawali bieżące raporty i sprawozdania okresowe z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014.

Podczas kolejnych posiedzeń, odbywających się zgodnie ze sporządzonym harmonogramem poruszane były następujące zagadnienia:

1) na posiedzeniu Komisji w dniu 10 stycznia 2014 r.:

a) omówiono stan przygotowania służb porządkowych oraz placówek oświatowo-kulturalnych i pozostałych współorganizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży w mieście w ramach akcji "Bezpieczne Ferie";

b) omówiono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.,

c) omówiono i przyjęto harmonogram posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2014 r.,

d) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- poparto wniosek Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego,

- zgłoszono konieczność dokonania symulacji pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku przebudowy Strzelców Bytomskich i przedstawienie problemu na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- zgłoszono problem dot. kwestii spornych, wynikających z obecnego systemu ratownictwa medycznego, związanych z procedurami dot. wystawiania kart zgonu i wskazano na konieczność podjęcia działań legislacyjnych w tym obszarze;

2) na posiedzeniu Komisji w dniu 12 marca 2014 r.:

a) zapoznano się ze sprawozdaniem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu za 2013 r.,

b) przedstawiono i zaopiniowano sprawozdania z działalności za 2013 rok: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,

c) zapoznano się ze sprawozdaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

d) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Prokuraturą Rejonową, podczas toczących się postępowań dot. stosowania przemocy wobec nieletnich na terenie miasta Bytomia,

- zwrócono uwagę na problem "dopalaczy" oraz potrzebę zwiększenia współpracy Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej z Policją w zakresie rozwiązywania problemu, ze względu na brak wystarczających instrumentów prawnych do skutecznej walki z tym problemem;

3) na posiedzeniu Komisji w dniu 29 kwietnia 2014 r.:

a) przedstawiono, omówiono i przyjęto sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012-2014 za rok 2013,

b) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- zgłoszono potrzebę opracowania procedur dot. przekazania obiektu po przeprowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną, w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej na obiektach o nieuregulowanym stanie prawnym,

- wyrażono nadzieję na poprawę stanu niszczejących budynków i pustostanów w związku szansą pozyskania przez Gminę środków w wysokości 50 mln zł w ramach wpisania obiektów w Obszar Strategicznej Interwencji,

- przyjęto wniosek Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu klimatyzatora w serwerowi PSP i PCZK;

4) na posiedzeniu Komisji w dniu 15 czerwca 2014 r.:

a) omówiono zasady funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w czasie trwania kadencji na lata 2014-2017,

b) omówiono stan przygotowań do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych wakacji,

c) przedyskutowano problem dot. przekazywania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniami ratowniczymi podmiotom wymienionym w § 21 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

d) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- zobowiązano sekretarza Komisji do zaproszenia na kolejne posiedzenie przedstawiciela Wydziału Obrotu Nieruchomościami w celu przekazania informacji dot. możliwości przejęcia przez Gminę Bytom budynków o nieuregulowanym stanie prawnym - zagrażającym katastrofą budowlaną,

- przyjęto wniosek Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej o zainicjowanie działań zmierzających do opracowania harmonogramu planowanych na dany rok kalendarzowy imprez miejskich w celu lepszej koordynacji pracy służb porządkowych;

5) na posiedzeniu Komisji w dniu 17 września 2014 r.:

a) dokonano podsumowania przebiegu akcji "Bezpieczne wakacje",

b) omówiono koncepcję i najważniejsze kwestie związane ze skutecznych prowadzeniem ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych np. wypadku autokaru na bytomskim odcinku autostrady A1 oraz zabezpieczenia logistycznego prowadzonych działań,

c) omówiono problem zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprez o charakterze niemasowym,

d) poinformowano o planach przeprowadzenia ćwiczeń na wypadek katastrofy masowej w kopalni węgla kamiennego koordynowanych przez Wydział Zarządzenia Kryzysowego,

e) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- zgłoszono wniosek o rozważenie propozycji wprowadzenia regulaminu organizacji imprez niemasowych w formie uchwały Rady Miejskiej,

- zgłoszono propozycję organizowania co 2 lata ćwiczeń działań ratowniczo-gaśniczych na autostradzie A1,

- wskazano na konieczność uzupełnienia sprzętu i taboru ratowniczego PSP,

- zwrócono się z wnioskiem o ujęcie w harmonogramie na 2015 tematu dot. przedstawienia możliwości podejmowanych działań przez samochód interwencyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z zakresu organizacji ruchu i oznakowania zjazdów z autostrad , które nie leżą w kompetencjach GDKDiA,

- zgłoszono potrzebę uzupełnienia wakatu dyspozytorskiego w PCZK;

6) na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2014 roku:

a) zaopiniowano projekt budżetu miasta Bytomia na 2015 rok w zakresie wykonania zadań dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

b) wypracowano następujące wnioski i ustalenia:

- omówiono możliwości prawne dot. pokrywania kosztów pobranej zaliczki na poczet zakupu posiłków regeneracyjnych dla osób poszkodowanych, przedstawicieli służb porządkowych i ratowniczych podczas wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych na terenie Bytomia,

- zwrócono się z propozycją zorganizowania spotkania z zarządcami bytomskich budynków w celu omówienia przez poszczególne służby skali problemu związanego ze zdarzeniami z udziałem tlenku węgla,

- zobowiązano wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014 do złożenia do dna 15 stycznia 2015 r. stosownych sprawozdań celem jego podsumowania.

Podczas posiedzeń Komisji w 2014 r. omawiano najważniejsze kwestie i bieżące problemy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca ta, oprócz realizacji zadań ściśle określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, umożliwiła wdrożenie i wypracowanie rozwiązań zmierzających do podnoszenia efektywności i poprawy funkcjonującego systemu bezpieczeństwa miasta Bytomia.

Komisja pełniła funkcję doradczą i opiniodawczą Prezydenta, a wypracowane wnioski i ustalenia były przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłocznie przekazywane do realizacji właściwym służbom, strażom i inspekcjom oraz podległym jednostkom lub innym komórkom organizacyjnym.

Prezydent Bytomia


Damian Bartyla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe