Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/5/32/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/2/10/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/2/10/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania , wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 10.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Borowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe