Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/5/33/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.770.060,34 zł

w tym:

- dochody majątkowe

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

60,34

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.770.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

143.299,46 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205143.299,46 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

118.245,25 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

118.245,25 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.554.670,60 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

3.554.670,60 zł

I. Wydatki bieżące

44.610,26 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

44.610,26 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

44.610,26 zł

II. Wydatki majątkowe

3.510.060,34 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.510.060,34 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.510.000,00 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

60,34

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

199.179,11 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

199.179,11 zł

I. Wydatki bieżące

199.179,11 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

199.179,11 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

139.315,06 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

139.315,06 zł

I. Wydatki bieżące

139.315,06 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

139.315,06 zł

4/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

6.625,35 zł

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

6.625,35 zł

I. Wydatki bieżące

6.625,35 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

6.625,35 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.625,35 zł

5/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

458.320,15 zł

rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

458.320,15 zł

I. Wydatki majątkowe

458.320,15 zł

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

458.320,15 zł

3. Załącznik Nr 3,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok'' otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 2.326.505,22 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.326.505,22 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.218.183,35 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 2.326.505,22 zł, kredytem bankowym w kwocie 1.920.912,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 970.766,13 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-po stronie dochodów- 102.904.688,99 zł

-po stronie wydatków- 108.122.872,34 zł

- deficyt - 5.218.183,35 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Jan BorowskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/5/33/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/5/33/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe