Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie inkasa opłaty skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić, że inkasentom za inkaso przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 5 % sumy pobranych i wpłaconych opłat skarbowych.

§ 4. Ustalić, że dla inkasentów terminem płatności opłaty skarbowej jest 5-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym inkasent pobrał opłatę skarbową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/44/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej, zmieniona Uchwałą Nr V/56/2007 z dnia 20 lutego 2007 r.,Uchwałą Nr X/176/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r., Uchwałą Nr XXVIII/732/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r., Uchwałą Nr XXXVI/864/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r., Uchwałą Nr XLI/952/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr LII/1188/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Uchwałą Nr IV/35/2011 z dnia 1 lutego 2011 r., Uchwałą Nr XIX/470/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XXVII/680/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/747/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW OPŁATY SKARBOWEJ

L.p.

Inkasent

Punkt poboru opłaty skarbowej

1.

Iwona Kukla

Starostwo Powiatowe, ul. Piastowska 40,
Bielsko-Biała

2.

Teresa Pindel

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Oddział Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach, plac Jana Pawła II, Czechowice-Dziedzice

3.

Ingeborga Mendrok

"Księgarnia Podatnika", ul. Gen. Maczka,
Bielsko-Biała obok Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

4.

Monika Wieczorek

"Księgarnia Podatnika", ul. Gen. Maczka,
Bielsko-Biała obok Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

5.

Beskidzki Bank Spółdzielczy

Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Sixta 17
Bielsko-Biała;
Drugi Urząd Skarbowy, ul. Gen. Maczka 73
Bielsko-Biała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe