Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Rada Miejska
uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale nr XXIV/617/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 418) zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/907/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 903) i uchwałą nr XLIV/1056/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 4532) uchwałą nr XLV/1081/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5090) wprowadzić następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 14 CZĘŚĆ OSIEDLA "WAPIENICA" zmienia się oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej z "Sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. J. Tuwima przy ul. Jaskrowej 13 w Bielsku-Białej" na "Sala Klubu Sportowego GWARDIA, przy ul. Jaskrowej 13 w Bielsku-Białej";

2) w obwodzie nr 19 CZĘŚĆ OSIEDLA "POLSKICH SKRZYDEŁ" zmienia się adres siedziby obwodowej komisji wyborczej z "Siedziba Rady Osiedla"Polskich Skrzydeł" przy ul. Trzech Diamentów 7 w Bielsku-Białej" na "Siedziba Rady Osiedla"Polskich Skrzydeł", przy ul. Ikara 2 w Bielsku-Białej";

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do Wojewody Śląskiego oraz Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe