Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4 i ust. 6, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, wraz z odpowiadającą im wartością punktową:

1. Kandydat w wieku 5 lat - 64 pkt,

2. Kandydat w wieku 4 lat - 32 pkt,

3. Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację o charakterze żywieniowym) - 16 pkt,

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy - 8 pkt,

5. Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie dziennym albo rodzic samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym - 4 pkt,

6. Kandydat uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej - 2 pkt.

§ 2. Potwierdzenie kryteriów, o których mowa w § 1 następuje w drodze złożenia oświadczenia przez rodzica.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe