Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/39/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1386 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) w związku z art. 9 i art. 28 §4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy Bobrownikiuchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa przez inkasentów.

§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w §1 są odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki - Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice - Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice - Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik - Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów - Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia - Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice - Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów - Pani Barbara Klusek.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od zainkasowanych osobiście
i wpłaconych do organu podatkowego należności określonych w §1.

§ 4. Ustala się, że terminem płatności dla inkasentów są trzy dni robocze następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku winna nastąpić.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/61/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe