Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/42/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4, 5 i 6 w zw. z art. 20zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. Określić następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowniki:

1. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub studiujących w systemie stacjonarnym - liczba punktów: 2;

2. Dziecko z rodziny, w której jedno z rodziców pracuje - liczba punktów: 1;

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola - liczba punktów: 1;

4. Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej - liczba punktów: 1.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1 pkt 1- 2 są odpowiednio:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia;

2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe