Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/15 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 221.237,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.762,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 12.526,00 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 213.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

36.462.248,44 zł

wydatki budżetu gminy

36.894.850,44 zł

deficyt budżetu

432.602,00 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 194.410,79 oraz z wolnych środków w wysokości 238.191,21 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

3.697.859,00 zł

Rozchody

3.265.257,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

852

POMOC SPOŁECZNA

4 762,44

-

dochody bieżące

4 762,44

-

wpływy z różnych dochodów

4 762,44

-

926

KULTURA FIZYCZNA

-

226 000,00

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na relizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-

226 000,00

dochody majątkowe

-

226 000,00

dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: "Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej" (II etap)

-

226 000,00

RAZEM

4 762,44

226 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

852

POMOC SPOŁECZNA

4 762,44

-

85216

Zasiłki stałe

4 762,44

-

wydatki bieżące z tego:

4 762,44

-

dotacje na zadania bieżące

4 762,44

-

wydatki jednostek budżetowych

-

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

-

RAZEM

4 762,44

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie

Plan

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Plan po zmianach

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/

747 927,00

-

-

747 927,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/

1 137 406,00

-

-

1 137 406,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/

1 800 000,00

12 526,00

-

1 812 526,00

Razem przychody

3 685 333,00

12 526,00

-

3 697 859,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/

3 478 731,00

-

213 474,00

3 265 257,00

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/

-

-

-

-

Razem rozchody

3 478 731,00

-

213 474,00

3 265 257,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 R.

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

Źródła finansowania

Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

1 050 000,00

302 073,00

194 411,00

-

553 516,00

3.

600

60014

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

65 162,00

65 162,00

-

-

-

4.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i Bratków w Buczkowicach.

2 900 000,00

1 400 000,00

-

300 000,00

1 200 000,00

5.

600

60016

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach.

450 000,00

450 000,00

-

-

-

6.

710

71035

Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.

600 000,00

600 000,00

-

-

-

7.

710

71035

Modernizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.

6 150,00

6 150,00

-

-

-

8.

710

71035

Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

9.

750

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.

400 000,00

100 000,00

-

-

300 000,00

10.

758

75818

Rezerwa.

113 850,00

113 850,00

-

-

-

11.

801

80101

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

1 000 000,00

500 000,00

-

500 000,00

-

12.

801

80101

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.

630 000,00

100 000,00

-

-

530 000,00

13.

900

90005

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

14.

921

92109

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL).

10 000,00

10 000,00

-

-

-

15.

926

92601

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.

150 000,00

150 000,00

-

-

-

16.

926

92601

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki.

70 000,00

70 000,00

-

-

-

17.

926

92601

Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.

200 000,00

75 000,00

-

-

125 000,00

RAZEM

7 755 162,00

4 052 235,00

194 411,00

800 000,00

2 708 516,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł i gr/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

702 189,00

-

411 178,44

600

60004

Powiat Bielski

-

-

139 978,00

750

75095

Gmina Bielsko-Biała (§2319)

-

-

2 018,00

801

80104

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty

-

-

96 000,00

801

80104

Urząd Miejski w Szczyrku

-

-

6 000,00

801

80104

Urząd Gminy Wilkowice

-

-

98 000,00

852

85216

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

4 762,44

851

85158

Gmina Bielsko-Biała - OPPA

-

-

16 420,00

900

90095

Gmina Bielsko-Biała

-

-

48 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

408 189,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

294 000,00

-

-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

-

-

367 385,00

630

63003

Zadania w zakresie turystyki

-

-

2 000,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

-

164 285,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

59 000,00

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

-

15 000,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

-

127 100,00

OGÓŁEM

702 189,00

-

778 563,44

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe