Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/74/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. Określa się zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych, stanowiących zasób Gminy, na czas dłuższy niż trzy lata.

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

2) Nieruchomości - należy przez to rozumieć: zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące zasób nieruchomości Gminy Czeladź;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czeladź;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Czeladź;

5) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Czeladzi;

6) Zasobie - należy przez to rozumieć gminny zasób nieruchomości o jakim mowa w ustawie.

§ 3. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają zasad dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz wynajmowania lokali użytkowych i garaży murowanych określonych w odrębnych uchwałach.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi na wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata ale nie dłuższy niż 10 lat, według zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią w szczególności: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czeladź.

§ 5. Zawieranie umów najmu lub dzierżawy na czas określony dłuższy niż 10 lat oraz na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe