Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

a) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.718.304,08 zł ,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 771.695,92 zł,

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.836.556 zł.

4. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł."

b) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach


Stanisława Nowak


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe