Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2014 rok

Tekst pierwotny

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach została powołana Zarządzeniem Nr 49/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07 lutego 2014 roku. Działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka. W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r., których członkostwo w komisji ustało z dniem 21 listopada 2014 r.;

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji: Komendant Miejski Policji i I Zastępca Komendanta;

Funkcję Sekretarza Komisji - sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.

Podstawę działań Komisji w roku 2014, stanowił "Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2014-2017" przyjęty do realizacji Uchwałą nr LII/977/14 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2014 roku.

W 2014 roku Komisja zebrała się na sześciu posiedzeniach: 14 stycznia, 12 lutego, 16 kwietnia, 10 lipca, 12 listopada (wspólne posiedzenie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego) i 20 listopada. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1) W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w lutym dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za rok 2013 oraz wytyczono priorytety działania na rok 2014. Oceniono także realizację zadań "Programu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013" w drugim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, iż program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu komisji w lipcu ponownie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2014 roku oraz przyjęto od służb propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w roku 2015. Listopadowe posiedzenie komisji było poświęcone ocenie przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych do okresu zimowego 2014/2015. W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych skutków zimy na infrastrukturę komunalną oraz formy pomocy osobom bezdomnym, niezaradnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Omówiono także funkcjonowanie systemu wsparcia i pomocy psychologicznej w mieście w związku z wypadkiem masowym w październiku w KWK "Mysłowice - Wesoła".

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach "Programu zapobiegania ...." działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program "Bezpieczne Gimnazjum"; problemami tymi zajmowała się Komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 268 (tj. 134 dodatkowe patrole dwuosobowe w miejscach najbardziej zagrożonych) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 47 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych; nadto współfinansowano zakup trzech radiowozów dla policji. Jak już wspomniano problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji.

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury "Niebieskiej Karty" tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Działania te były realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie w Mieście Mysłowice.

Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS w październiku VIII konferencja pod hasłem "Razem przeciw przemocy" poświęcona problemom sprawcy i sprawstwa przemocy. W jej trakcie podmioty pomagające osobom doświadczającym przemocy miały możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań. Problemami tymi zajmowała się komisja w kwietniu 2014 roku.

2) W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3) W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4) W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2015 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że przyjęta w projekcie budżetu na rok 2015 wysokość środków finansowych, zapewnia właściwą realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe