Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 15 stycznia 2015r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Tekst pierwotny

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na kolejną trzyletnią kadencję, powołana została Zarządzeniem Nr 9/2014 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 21.02.2014 roku w następującym składzie:

Bernard Bednorz - Przewodniczący Komisji,

Henryk Barcik - delegowany przez Radę Powiatu

Czesław Kłyk - delegowany przez Radę Powiatu,

Sławomir Sałbut - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

Grzegorz Kocjan - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,

Józef Berger - powołany przez Starostę,

Jan Chwiędacz - powołany przez Starostę,

Stanisław Jagoda - powołany przez Starostę,

Agata Słuszniak - wskazana przez Prokuratora Okręgowego,

Monika Stelmach-Ćwikowska - wskazana przez Prokuratora Okręgowego,

Henryk Nikiel - powołany przez Starostę

1. Komisja rozpoczęła pracę w 2014 roku od posiedzenia w dniu 20 marca podczas którego przyjęła plan pracy na 2014 rok, w którym za najistotniejsze zadania do realizacji uznała:

1) Opiniowanie pracy Policji w 2013 roku.

2) Ocena realizacji zapisów "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014".

3) Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu.

4) Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w zakresie wydatków dotyczących zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego odbywają się w zależności od potrzeb. W roku 2014 zwołano dwa posiedzenia.

3. Komisja działała na podstawie opracowanego "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2011-2014".

4. Podczas posiedzenia w marcu, po przeprowadzeniu analizy przedstawionych wyników pracy, pozytywnie zaopiniowano pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w roku 2013. Komisja zapoznała się również z informacją Przewodniczącego o przedsięwzięciach podejmowanych w związku z apelem Komisji, jeszcze w poprzedniej kadencji, o pilne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką DW 931 w Bieruniu. Przedstawiona została informacja o uruchomieniu (tylko czasowo) sygnalizacji na tym skrzyżowaniu.

5. Na wniosek Przewodniczącego zostały opracowane i przyjęte apele: do GDDKiA Oddział w Katowicach, o pozostawienie na stałe zamontowanej tymczasowo sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: DK 44, DW 931 i ulicy Pszennej w Bieruniu oraz do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zamontowanie świateł w Chełmie Śląskim na DW 934.

6. Posiedzenie Komisji które przeprowadzone zostało w dniu 16 grudnia 2014 roku, z udziałem Kierownika Okręgowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach pana Michała Rupika, poświęcone było przede wszystkim opiniowaniu projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2015, w części dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w obszarze dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt budżetu powiatu. Ponadto przedstawione zostały informacje:

- Kierownika Okręgowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach na temat organizacji i funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielenia świadczeń zdrowotnych i kwestii ewentualnych zagrożeń w tym obszarze. Poziom świadczeń w ramach ratownictwa medycznego, realizowanych przez Okręgową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tychach na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, został oceniony pozytywnie;

- W sprawie przedsięwzięć podejmowanych w związku z Apelem Komisji o pilne podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-44 z drogą wojewódzką DW 931 w Bieruniu - Ścierniach.

7. Realizując swoje ustawowe zadania Komisja poprzez swoich przedstawicieli współuczestniczyła w realizacji przedsięwzięć wpisujących się w cele i zadania określone w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej". Realizowano czynności doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

8. Pod patronatem Przewodniczącego Komisji - Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji kolejny Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ufundowane zostały nagrody dla uczestników tego turnieju. Patronatem została objęta również lokalna kampania "Jak dobrze mieć sąsiada" w ramach kampanii pn. "Nie reagujesz-akceptujesz". W tym przypadku ufundowano upominki dla uczestników oraz sfinansowano wydanie ulotek informacyjnych.

9. Przewodniczący Komisji podpisał z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach porozumienia w których wyniku przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe z Budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w łącznej wysokości 84 tysięcy złotych. Środki te zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na: dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, wydatki związane z remontem pomieszczeń i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy realizujących zadania w pionie prewencyjnym.

Starosta


Bernard Bednorz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe