Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 277 poz. 4663), z uwzględnieniem:

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 5/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 2132);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/571/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 2097), która weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2014 r.;

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXVII/593/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 2627), która weszła w życie z dniem 17 maja 2014 r.;

4) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XL/634/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 4311), która weszła w życie z dniem 3 września 2014 r.;

5) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/650/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5714), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr XI/146/2011
Rady Miasta Wisła

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
(tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się dzienne stawki opłaty miejscowej w sposób następujący:

1. Od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu 2,00 zł

2. Od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach:

1) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 0,50 zł

2) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 1,00 zł

3. Obniża się o 50% dzienne stawki opłaty miejscowej podczas imprezy "Wisła za połowę".

§ 1a. [1]

Określenie niższej stawki opłaty miejscowej, o którym mowa w §1 ust. 3, oraz różnicowanie stawek, o którym mowa w §1 ust. 2, nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

§ 2.

1. [2]Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa przez inkasentów.

2. [3]Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła, wskazanych w załączniku do uchwały.

3. [4]Określa się dla inkasentów, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

4. Określa się inkasenta opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła w innych obiektach niż wskazane w ust. 2: Panią Annę Słowiok, zamieszkałą w Wiśle (Jawornik), posiadającą NIP 548-255-35-55.

5. Określa się dla inkasenta wskazanego w ust. 4 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

6. Inkasentem opłaty miejscowej jest również pracownik referatu finansowego Urzędu Miejskiego pełniący obowiązki kasjera.Osoby, które uiszczają opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle, obowiązane są uiścić tę opłatę najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.

7. [5]<uchylony>

§ 2a. [6]

1. Terminem płatności dla osoby zobowiązanej do zapłaty opłaty miejscowej jest ostatni dzień jej pobytu.

2. Terminem płatności dla inkasenta opłaty miejscowej zainkasowanej przez niego w miesiącu bieżącym jest dziesiąty dzień następnego miesiąca.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LI/638/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz uchwała Nr LI/640/2010 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Załącznik do Uchwały Nr XI/146/2011
Rady Miasta Wisła
z dnia 27 października 2011 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inkasenci opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła

1) Pani BODYNEK Ewa - dla obiektu DW "RADIOLA" w Wiśle przy ul. J. Niemca 4A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 356);

2) Pani CHOCHÓR Grażyna - dla Hotelu "POLONIA" w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 34A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

3) Pani CIEŚLAR Alicja - dla obiektu Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "ZAMEK" w Wiśle przy ul. Zameczek 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 341);

4) Pani CIEŚLAR Beata - dla Hotelu "STOK" w Wiśle przy ul. Jawornik 52A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

5) Pani CIEŚLAR Danuta - dla obiektu DW "LIMBA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 5 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 252);

6) Pani CIEŚLAR Joanna - dla obiektu CR i R "JUBILAT" w Wiśle przy ul. Bukowej 9;

7) Pani Cieślar Maria - dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego "ZIMOWIT" w Wiśle przy ul. Wodnej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 324);

8) Pani LUBER Agnieszka - dla Pensjonatu "OGRODZISKO" w Wiśle przy ul. Malinka 8 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

9) Pani PINKAS Alicja - dla obiektu "ZBIORNIK WODNY" w Wiśle Oś. Noclegi;

10) Pani POLOK Danuta - dla obiektu DW "CISÓWKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 42 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 172);

11) Pani RASZKA Jolanta - dla obiektu DW "BRUCLIK" w Wiśle Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 142);

12) Pani SZWEDO Ewa - dla obiektu Villi "POD RÓŻĄ" w Wiśle Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46;

13) Pani ŚCIBISZ Grażyna - dla obiektu OW "STORCZYK" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 239);

14) Pani ZBROŃSKA Agnieszka - dla Ośrodka "RELAKS" w Wiśle przy ul. 11 Listopada 35 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 223);

15) Pani ZGORZELSKA Alina - dla obiektu DW "MITUR" w Wiśle przy ul. Fiedorowskiej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 203);

16) "ALMIRA 2005" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226809) - dla obiektu Villa "ALMIRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1A;

17) Anna Urbańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Urbańczyk DATRANS (NIP 645-223-12-96, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "LUSIA" w Wiśle przy ul. Nowa 58 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 382) i DW "LUSIA" w Wiśle przy ul. Jawornik 76 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 382);

18) BIURO PODRÓŻY "PARTNER" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425789) - dla obiektu DW "IZABELA" w Wiśle przy ul. Gimnazjalnej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 219);

19) Bogdan Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka Bogdan (NIP 638-10-02-759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Obiektu "Centrum GREEN HILL" w Wiśle przy ul. Dziechcinka 7 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 201);

20) "FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380863) - dla Hotelu "MERCURE" Wisła Patria w Wiśle przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

21) "GAWRA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029725) - dla obiektu "HOTEL GAWRA" w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 44 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

22) "GEOVITA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162223) - dla Centrum Konferencji i Rekreacji "GEOVITA" w Wiśle Oś. Bajcary 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 170);

23) Heinrich Paulus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "APARTAMENTY SOLAR" Heinrich Paulus (NIP 526-254-63-81, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "APARTAMENTY SOLAR" w Wiśle przy ul. Kiczerowskiej 3A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 082);

24) K.P.T.W. "NATURA TOUR" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155205 ) - dla obiektu DW "SOSNA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 46 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 226);

25) Krzysztof Kryj, Bogusław Rojek, Jan Kuczera i Zbigniew Zimonczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "KOMA" S.C. (NIP 642-25-74-471, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "SILESIA" w Wiśle przy ul. Bukowej 4 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 153);

26) Libertynka Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000488807) - dla obiektu "BIAŁY DWOREK" w Wiśle przy ul. 1 Maja 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188);

27) "LIBURNIA HOTEL & SPA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467097) - dla obiektu DW "BESKIDY" w Wiśle przy ul. Wypoczynkowej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145);

28) Łukasz Kryjak i Marcin Kryjak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "LUMAR" Łukasz i Marcin Kryjak Spółka Cywilna (NIP 547-20-22-810, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Hotelu "VESTINA" w Wiśle przy ul. Malinka 35 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

29) Maria i Ryszard Rucińscy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. "MARIA" Spółka Cywilna (NIP 548-246-15-86, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Pensjonatu "UŚMIECH" w Wiśle przy ul. Chałupiańskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

30) "NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084122) - dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 398);

31) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183122) - dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle przy ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366);

32) "POD JEDLAMI" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267084) - dla Hotelu "POD JEDLAMI" (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich) i OW "TURNIA" w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 17 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 081);

33) Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) - dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

34) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000091426) - dla obiektu DW "EWA" w Wiśle przy ul. Brzozowej 7 i 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 070);

35) Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "DEJA" Spółka Jawna (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000340301) - dla obiektu "Tęczowe Wzgórza" w Wiśle, przy ul. Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich);

36) Przedsiębiorstwo Kompol Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000020860) - dla Hostelu "KROKUS" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 9 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 075);

37) "SPÓŁDZIELNIA KŁOS" (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175062) - dla obiektu DW "KŁOS" w Wiśle przy ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

38) "SUN & SNOW" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000318497) - dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6, ul. Bukowej 17, ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

39) Tadeusz Byrtek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BYRTEK TADEUSZ Firma Handlowo-Usługowa" (NIP 548-11-69-984, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "KSIĘŻÓWKA-WIŚLANKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 068);

40) Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" Tadeusz Gołębiewski (NIP 125-001-07-73, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" w Wiśle Aleja Księdza Biskupa Bursche 3 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

41) WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502073) - dla obiektu "Apartamenty Nad Wisłą" w Wiśle przy ul. Jawornik 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 402).


[1]] Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XLII/650/2014 Rady Miasta Wisła z 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 5714)

[2]] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]] W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]] Uchylony przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]] Dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe