Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010 r. Nr 104 poz. 1709), z uwzględnieniem:

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 8/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. opublikowanym w dniu 13 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 3359);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z 30 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 5713), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr II/21/2014 Rady Miasta Wisła z 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 6748), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie.
(tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.

§ 2.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

§ 3.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 4.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) w następujący sposób:

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

2a. [1]) przy sprzedaży z drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego w nie więcej niż 50% jego powierzchni: każdorazowo 10,- zł;

3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu:

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, z zastrzeżeniem ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.

6. przy sprzedaży w będący dniem ustawowo wolnym od pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek, opłatę targową pobiera się zgodnie ze stawkami obowiązującymi w niedziele bieżącego miesiąca.

§ 5.

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła kiermaszy i imprez - w następujących lokalizacjach (zaznaczonych w załączniku nr 2):

1) w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską - po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego,

2) na Placu Hoffa.

2. Dopuszcza się na Placu Hoffa całoroczną sprzedaż wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1.

§ 6.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:

a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł

b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,- zł

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej (oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

§ 7.

1. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła kiermaszy i imprez w określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w załączniku nr 3).

2. Dopuszcza się w pergoli zlokalizowanej w Parku im. Kopczyńskiego (wskazanej w załączniku nr 3) w okresie od 1 maja do 30 września sprzedaż towarów i usług z wyłączeniem:

1) odzieży,

2) gastronomii.

§ 8.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób:

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

2a) przy sprzedaży fabrycznie nowych samochodów, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 5,- zł,

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,- zł

§ 9.

1. Podwyższa się o 20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w §6 i §8, w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

2. Podczas imprez "Piknik Country" i "Święto Miodu" obniża się o 50% dzienną stawkę opłaty targowej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych w załączniku nr 4.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego na zaplecze, tj. miejsce niezbędne do prowadzenia przez niego sprzedaży: 5,- zł.

§ 10.

Przy sprzedaży towarów i usług w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2-4 i § 8 niniejszej uchwały pobiera się opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej.

§ 11.

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 12.

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.

§ 13.

1. [2]) Określa się inkasenta opłaty targowej w miejscach wskazanych w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 67 (legitymujące się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293311).

2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 1 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% od zainkasowanej przez niego kwoty.

3. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Wioleta Cieślar-Śliwka, zamieszkała w Wiśle (Jawornik), NIP: 548-246-04-92.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 wynagrodzenie prowizyjne:

1) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty,

2) w miesiącach nie wskazanych w pkt 1: w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty.

4a. Jeżeli łączne wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 za okres od stycznia do grudnia roku budżetowego jest niższe od 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty, wypłaca się mu wyrównanie do 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty.

5. Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały, w razie nieobecności inkasenta wskazanego w ust. 3: Wiślańskie Centrum Kultury z siedzibą w Wiśle Plac B. Hoffa 3 (legitymujące sie wpisem do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mieście Wisła pod numerem 3).

6. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 5 wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

7. Szczegółowe warunki inkasa określi Burmistrz Miasta Wisła w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 14.

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Terminem płatności dla inkasentów jest piąty dzień następujący po terminie wskazanym w ust. 1.

§ 15.

Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej:

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych,

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,

3) sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego bezpośrednio podczas handlu.

4) <uchylony>.

§ 15a. [3])

Różnicowanie stawek opłaty targowej oraz zwalnianie z obowiązku jej uiszczania nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak selektywności, brak zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

§ 16.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


[4]) Załącznik do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wykaz wyrobów twórczości ludowej:

1) ręcznie wytwarzane wyroby garncarskie;

2) ręcznie haftowane obrusy, serwety, chusty, bieżniki itp.;

3) koronki;

4) wyroby kowalstwa artystycznego;

5) ręcznie wykonywane kwiaty i ozdoby, w szczególności: z bibuły, papieru, drewna, suszu, słomy;

6) ręcznie malowane obrazy, w szczególności: na szkle, drewnie, metalu, papierze, płótnie;

7) ręcznie wykonywane rzeźby;

8) ręcznie wykonywane zabawki i instrumenty, w szczególności: z gliny, papieru, drewna, słomy;

9) pamiątki związane z tradycją regionalną gmin "Beskidzkiej 5".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

1. Impreza"Piknik Country"

1) buty kowbojki

2) kapelusze kowbojskie

3) płyty CD z muzyką country

4) odzież country

5) gadżety kowbojskie

2. Impreza"Święto Miodu"

1) miód w słoikach

2) kosmetyki na bazie produktów pszczelich

3) napoje i produkty spożywcze na bazie miodu


[1]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5713)

[2]) W brzmieniu uchwalonym przez § 1 uchwały Nr II/21/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 6748)

[3]) Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XLII/649/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5713)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe