Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 7/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

1) zmian objętych Obwieszczeniem Nr 9/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 r. opublikowanym w dniu 13 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 3360);

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLI/643/2014 Rady Miasta Wisła z 25 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 5035), która weszła w życie z dniem 21 października 2014 r.;

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miasta Wisła z 18 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz.Urz.Woj.Sla z 2014 r. poz. 6747), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2015 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 7/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/103/2011
Rady Miasta Wisła

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
(tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wisła na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

§ 2.

1. Dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego, budowie przyłącza wodociągowego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) w zakresie:

1) przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym warunki techniczne przyłącza i projekt);

2) zakupu materiałów w postaci rur, studzienek, złączy i zasuw;

3) wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

1) robocizny własnej;

2) wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją;

3) zakupu innych materiałów niż wymienione w ust. 1 pkt 2;

4) odtworzenie nawierzchni w związku z realizacją inwestycji;

5) wykonania przyłącza odprowadzającego wody opadowe.

3. Realizacja inwestycji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 możliwa jest:

1) na koszt własny i staraniem wnioskodawcy,

2) <uchylony>

§ 2a.

1. W sytuacji, gdy Gmina Wisła pozyska ze źródeł zewnętrznych środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych lub przyłączy wodociągowych, dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na sfinansowanie ich budowy w pełnym zakresie.

2. W sytuacji, gdy Wnioskodawca powierzy Gminie Wisła budowę przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego, dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na sfinansowanie ich budowy w pełnym zakresie.

§ 3.

1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Wisła przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (zwanymi dalej Wnioskodawcą), które:

1) są posiadaczami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wisła, leżących w zasięgu inwestycji realizowanych w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;

2) <uchylony>

3) na etapie wykonywania dokumentacji bądź realizacji przedsięwzięć w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III":

a) nie wyraziły sprzeciwu wobec realizacji sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej;

b) nie zrezygnowały lub nie uniemożliwiły realizacji zaprojektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych.

§ 3a.

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi dotacja celowa, o której mowa w § 1.

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla przedsiębiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 100.000,00 EUR brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w §5.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach:

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 4.

1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, jest:

1) złożenie wniosku i rozliczenia finansowo-rzeczowego.

2) zaprojektowanie i zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru budowy przyłącza bądź uzgodnienie projektu przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 (zwane dalej WZC) - nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym projekcie sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej.

3) wykonanie przyłącza

4) pozytywny odbiór wykonanego przyłącza przez przedstawiciela WZC oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji zrealizowanej dla nowo powstającego budynku.

6) odprowadzanie wszystkich ścieków bytowych powstających w nieruchomości poprzez wykonane przyłącze kanalizacyjne.

§ 5.

1. [1])[2]) Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 28 września 2015 roku, z realizacją inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2015 roku.

2. <uchylony>

3. <uchylony>

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji;

2) oświadczenie, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

§ 6.

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmują w szczególności:

1) sprawdzenie czy Wnioskodawca ubiegający się o dotację, spełnia warunki zapisane w § 3 uchwały;

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 2 uchwały;

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta Wisła.

4) analizę złożonych wniosków oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź rozliczenia finansowo-rzeczowego, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust.1. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez możliwości uzyskania dotacji.

4. Przed otrzymaniem dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem.

§ 7.

1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Wisła.

2. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowego rozliczenia finansowo-rzeczowego poprzedzonego złożeniem kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Wypłata dotacji nastąpi w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych rozliczeń finansowo-rzeczowych wraz z kompletnymi wnioskami, przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła przyznaje dotacje do posiadanej kwoty, a rozliczenia nieujęte przechodzą na rok kolejny zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust.2.

4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1, są udzielane jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca może powierzyć Gminie wykonanie projektu budowy przyłącza sanitarnego i wodociągowego.

5. <uchylony>

6. Jeżeli Gmina Wisła na podstawie zawartej odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości wykona w całości lub w części zadanie ze środków innych niż przewidziane na dofinansowania w ramach niniejszej uchwały, właścicielowi nieruchomości nie zostanie wypłacona dotacja na w/w zadanie.

§ 8.

1. Wysokość udzielanej dotacji celowej, dla każdego rodzaju przyłącza, wynosi:

1) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 1 i 3 uchwały, do 100 % poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł.

2) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 2 uchwały, do 50 % poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł.

3) w zakresie określonym w §2a uchwały, do 100% kosztów zatwierdzonych przez Gminę Wisła.

2. W przypadku ubiegania się Wnioskodawcy o dotację inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, łączna wysokość dotacji zostanie zmniejszona o 25%.

§ 9.

1. Udzielenie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła a Wnioskodawcą. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie stron umowy wraz z podaniem danych Wnioskodawcy, nr NIP oraz nr rachunku bankowego,

2) szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja,

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania,

4) sposób i terminy przekazania dotacji,

5) <uchylony>

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

4. Informacja o podpisanych umowach będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła, ze wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.

§ 10.

1. Po zakończeniu inwestycji dofinansowanej w formie dotacji, o której mowa w §2 uchwały, Wnioskodawca przedkłada rozliczenie poniesionych kosztów w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem źródeł jej finansowania.

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować:

1) opis realizacji zadania,

2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego Wnioskodawca dołącza oryginały rachunków i faktur z wyszczególnionymi kosztami materiałów oraz następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, a Wnioskodawca uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

2) w przypadku inwestycji zrealizowanej dla nowo powstającego budynku - dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi;

3) protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza do eksploatacji, podpisany przez przedstawiciela WZC, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci kanalizacyjnej lub umową na dostawę wody,

4) projekt przyłącza oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru budowy przyłącza bądź uzgodnienia projektu przez WZC oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą - nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym projekcie sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej.

4. Wnioskodawca wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowo-rzeczowym, przedkłada do wglądu oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-4.

5. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji, winny być opatrzone adnotacją "Stwierdzam zgodność z oryginałem" i podpisem Wnioskodawcy.

6. [3]) Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2015 roku.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

8. W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Wisła może ograniczyć kwotę dotacji celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych.

9. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia rozliczenia poniesionych kosztów.

10. Dopuszcza się refundacje kosztów realizacji zadań określonych w § 2 ust 1 pkt 1-3, jeżeli koszty zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku

§ 11.

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 3 nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następnego po upływie terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 12.

1. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Wisła przeprowadzenie kontroli nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1;

2) stwierdzenia w wyniku kontroli odprowadzania wszystkich bądź części ścieków bytowych powstających w nieruchomości poza wykonanym przyłączem kanalizacyjnym.

3) stwierdzenia w wyniku kontroli odłączenia bądź likwidacji przyłącza.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 14. [4])

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do 30 września 2015 roku.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XLI/643/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 5035)

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 6747)

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe