| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.2.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a l a :

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 29 520 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 341 136 747 zł, w tym:

1) dochody bieżące 321 136 747 zł,

2) dochody majątkowe 20 000 000 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 29 520 , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 28 740 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 780 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 341 936 747 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 315 462 841 zł,

2) wydatki majątkowe 26 473 906 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć kwotę planowanej nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 115 125 oraz wprowadzić nowe źródło przychodów, w postaci wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 115 125 .

2. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększyć o kwotę 15 000 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.2.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

GMINA

POWIAT

RAZEM

Dział

Źródło dochodu

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

6

7

8

R A Z E M

DOCHODY

8 955 227

8 955 227

29 520

0

8 984 747

8 955 227

zadania własne

8 955 227

8 955 227

29 520

0

8 984 747

8 955 227

100 Górnictwo i kopalnictwo

0

0

29 520

0

29 520

0

dochody bieżące, w tym:

0

0

29 520

0

29 520

0

- wpływy z tytułu zawartych ugód

0

0

29 520

0

29 520

0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0

8 955 227

0

0

0

8 955 227

dochody bieżące, w tym:

0

8 955 227

0

0

0

8 955 227

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0

8 955 227

0

0

0

8 955 227

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 955 227

0

0

0

8 955 227

0

dochody bieżące, w tym:

8 955 227

0

0

0

8 955 227

0

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8 955 227

0

0

0

8 955 227

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.2.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

GMINA

POWIAT

RAZEM

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R A Z E M W Y D A T K I

1 291 100

1 271 420

9 840

0

1 300 940

1 271 420

zadania własne

1 291 100

1 271 420

9 840

0

1 300 940

1 271 420

100

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

36 100

0

9 840

0

45 940

0

10001

Górnitwo węgla kamiennego

36 100

0

9 840

0

45 940

0

Wydatki bieżące, w tym:

0

0

9 840

0

9 840

0

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

0

9 840

0

9 840

0

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

0

9 840

0

9 840

0

Wydatki majątkowe

36 100

0

0

0

36 100

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

266 420

0

0

0

266 420

60016

Drogi publiczne gminne

0

266 420

0

0

0

266 420

Wydatki majątkowe

0

266 420

0

0

0

266 420

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

536 000

0

0

0

536 000

0

80101

Szkoły podstawowe

536 000

0

0

0

536 000

0

Wydatki majątkowe

536 000

0

0

0

536 000

0

926

KULTURA FIZYCZNA

719 000

1 005 000

0

0

719 000

1 005 000

92601

Obiekty sportowe

469 000

1 005 000

0

0

469 000

1 005 000

Wydatki majątkowe

469 000

1 005 000

0

0

469 000

1 005 000

92695

Pozostała działalność

250 000

0

0

0

250 000

0

Wydatki bieżące, w tym:

18 900

0

0

0

18 900

0

4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta

18 900

0

0

0

18 900

0

Wydatki majątkowe, w tym:

231 100

0

0

0

231 100

0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta

231 100

0

0

0

231 100

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.2.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja §

Plan na dzień 1 stycznia 2015 roku

Kwota zmiany

Plan po zmianach

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

6

7

PRZYCHODY

915 125

115 125

115 125

915 125

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

800 000

0

0

800 000

2.

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

115 125

0

115 125

0

3.

Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

0

115 125

0

115 125

ROZCHODY

115 125

0

0

115 125

1.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

115 125

0

0

115 125


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II.2.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK, o których mowa w art. 233 ust 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Gmina

Powiat

Razem

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O G Ó Ł E M

15 000

0

0

0

15 000

0

I.

Dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

15 000

0

0

0

15 000

0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

15 000

0

0

0

15 000

0

Szkoły Podstawowe

80101

15 000

0

0

0

15 000

0

Szkoła Podstawowa Nr 12

15 000

0

0

0

15 000

0


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 1 00 -Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 29 520 , w związku z podpisaniem ugody na monitoring wiaduktu w Bziu.

2. W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych proponuje się dokonać przeniesienia planowanego dochodu bieżącego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 955 227 zł z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planowane wydatki w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 45 940 , w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9 840 zł na ekspertyzy związane z monitoringiem wiaduktu w Bziu, wartość monitoringu wyniesie 39 360 zł, w budżecie zaplanowano 29 520 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 36 100 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Przebudowa ul. Wolności". Zmiana wynika z podpisanej ugody w celu zwiększenia wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargowym, gdzie wartość ofert przewyższała wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. W budżecie zaplanowano 100 000 zł na to zadanie.

2. Proponuje się zmniejszyć planowane wydatki majątkowe w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 266 420 , z przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Przebudowa ul. Witczaka", w związku z otrzymaniem niższej oferty przetargowej niż zaplanowane środki w 2015 roku (2 428 718 zł).

3. Proponuje się wprowadzić wieloletnie przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja boisk", w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 536 000 . Zmiana planu wynika z konieczności wyodrębnienia zabezpieczenia wkładu własnego na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 16. Miasto składa wniosek o dofinansowanie zadania w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

4. W dziale 926-Kultura fizyczna, proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 286 000 , w tym:

a) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zmniejszyć zadanie majątkowe pn. "Budowa i modernizacja boisk" o kwotę 1 005 000 zł w związku z utworzeniem wieloletniego przedsięwzięcia o którym mowa w pkt. 3 oraz wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec" na kwotę 469 000 zł. Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na budowę boiska na os. Bogoczowiec. Miasto składa wniosek o dofinansowanie zadania w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

b) w rozdziale 92695- Pozostała działalność zwiększyć wkład własny Miasta o kwotę 250 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn. "Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza". Powyższe zwiększenie obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 231 100 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18 900 zł. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego na wykonanie rewitalizacji części Parku Zdrojowego, w tym modernizację ścieżek oraz głównej alei parkowej łączącej inwestycję powstałą w ramach projektu z pozostałą częścią parku. Ponadto będą kierowane działania do społeczności lokalnej po obu stronach granicy podkreślające transgraniczny charakter jastrzębskiego parku. Z uwagi na fakt iż powyższe rozszerzenie zakresu nie zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą programem zabezpiecza się jedynie wkład własny.

Załącznik Nr 3

W związku z przekazaniem do RIO sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za miesiąc grudzień 2014 roku istnieje konieczność zmiany w 2015 roku pomiędzy źródłami finansowania rozchodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 000 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 12.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »