| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 23 022 634,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 673 026,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 9 349 608,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości : 26 770 045,20zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 471 621,41 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 13 298 423,79 zł ,zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie: 63 500,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 27 000,00 zł

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:3 747 411,20 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie3 747 411,20 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu2 000 000,00 zł

3. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 747 411,20 zł

4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 606 957,00 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 384 368,20 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 636 957,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody - 1 632 963,00 zł

b) Wydatki - 1 632 963,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

a) Dochody - 5 000,00 zł

b) Wydatki - 5 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości1 887 661,00 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie480 000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie1 407 661,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 271 467,63 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 13 298 423,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 72 814,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 12. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 150.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.

5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2015 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Udzielania pożyczek.

§ 14. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 15. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30.01.2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2015 rok

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2015 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2015. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnych realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów
lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Ponadto przyjęto dodatkowo kwoty wydatków na koszty gospodarki odpadami, na poziomie planowanych z tego tytułu dochodów. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2015.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finasowanie.

Duży udział dochodów majątkowych w latach 2016 - 2017 w ogóle dochodów wynika
z planowanych inwestycji dotyczących odbudowy infrastruktury mienia komunalnego na które gmina otrzyma dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z środków powodziowych. W/w dotacje w 100 % pokryją roboty budowlane. Adekwatnie do dochodów wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w trzech kolejnych latach (2015-2017) na wysokim poziomie.

Wysokość przychodów w roku 2015 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/36/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »