| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/V/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2013, poz.594 ), art. 6k ust.1 pkt 1 i ust.3 i art.6j ust.1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118). Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §2 ust.1, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 22,00 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób i więcej w wysokości 70 zł miesięcznie.

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób i więcej jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 140 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz stawki określonej w §2 ust.1 lub ust.2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 211/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »