| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz. U. z 2014 poz. 715) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Uchwała określa:

a) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Sośnicowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej, sposób kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego,

b) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Sośnicowice zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) dotacji należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ust. 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 4;

b) zadaniu należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 4;

c) wnioskodawcy należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na zadanie,

d) beneficjencie należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadania,

e) umowie należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Sośnicowic i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w lit. a i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje może otrzymać klub sportowy, który łącznie spełnia następujące warunki: działa w formie stowarzyszenia, posiada siedzibę na terenie Gminy Sośnicowice, posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy i bierze udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym, trenerzy lub instruktorzy klubu posiadają licencję trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.

§ 4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Sośnicowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Gminy,

2) upowszechnienia sportu wśród mieszkańców,

3) poprawę osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawę jakości szkolenia prowadzonej przez klub sportowy.

§ 5. W szczególności dotacja może być przeznaczona na zadania w zakresie sportu polegające na:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 6. Dotacja nie może być przeznaczona na: wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu, wypłaty stypendiów dla zawodników, koszty transferów, artykuły żywnościowe, koszty dojazdu zawodników na treningi, działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 7. 1. Dotacje przyznaje Burmistrz na pisemny wniosek klubu sportowego.

2. Wniosek powinien zawierać: nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie, wskazanie miejsca realizacji zadania, imienną listę zawodników w poszczególnych dyscyplinach oraz kategoriach wiekowych wraz ze wskazaniem czy dany zawodnik jest mieszkańcem Gminy Sośnicowice imienną listę trenerów (szkoleniowców) wraz ze wskazaniem kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego każdego trenera (szkoleniowca) z osobna, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym kwotę wnioskowanej dotacji, wskazanie numeru rachunku bankowego klubu, wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu. Do wniosku należy dołączyć kserokopie licencji zawodników, trenerów lub instruktorów.

3. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

4. Przy ocenie wniosku otrzymującego wsparcie finansowe, Burmistrz uwzględnia:

a) znaczenie zgłoszonego zadania dla realizacji celu publicznego z § 4,

b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje tego typu zadań,

c) wysokość finansowych środków własnych wnoszonych przez realizującego zadanie

d) pozafinansowy wkład własny rzeczowy, praca wolontariuszy, lokal, materiały itp.,

e) partnerzy biorący udział w realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej,

f) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z zakresem rzeczowym zadania,

g) możliwość realizacji zadania przez beneficjenta, posiadana baza i rodzaje zasobów rzeczowych lokale, sprzęty,

h) dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu, w tym we współpracy z administracją publiczną i finansowanych ze środków publicznych,

i) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy oraz sposób jej rozliczenia,

j) inne informacje ważne dla realizacji zadania, np. ilość zawodników, ilość meczów, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiągnięcia klubu sportowego.

5. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w terminie do dnia 15. września roku poprzedzającego dany rok budżetowy lub w uzasadnionych przypadkach, w innym terminie, nie później jednak niż do 1. września danego roku budżetowego.

6. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu, który dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności: wysokość planowanych dochodów oraz wydatków budżetu, przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, wpływ przedsięwzięcia na poziom rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie.

7. Wzór wniosku o którym mowa w ustępach powyższych określi Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 8. 1. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok środków finansowych.

2. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

3. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1. stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 9. Z beneficjentem dotacji Burmistrz zawiera umowę o realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 lit. a .

§ 10. 1. Przekazanie dotacji następuje w transzach kwartalnych po zakończeniu kolejnych etapów współzawodnictwa sportowego i przyjęciu rozliczenia częściowego.

2. Rozliczenie częściowe dotacji stanowią: sprawozdanie częściowe, zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków finansowych, kopię rachunków i faktur z wydatkowanych środków publicznych.

3. Dopuszcza się zaliczkowe przekazanie pierwszej transzy dotacji w wysokości nie przekraczającej 25 % ogólnej kwoty dotacji przyznanej klubowi.

4. Sprawozdanie częściowe powinno zawierać co najmniej: informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, szczegółowe rozliczenie ze względu na źródło finansowania, zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 11. 1. Burmistrz ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

2. Prawo kontroli obejmuje: przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Burmistrz Miasta, prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego, prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 12. 1. Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie końcowe powinno zawierać co najmniej: informację o przebiegu realizacji zadania, szczegółowe rozliczenie ze względu na źródło finansowania, zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków finansowych, kopię rachunków i faktur z wydatkowanych środków publicznych.

3. Wzór sprawozdania o którym mowa w ustępach powyższych określa Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 14. Traci moc uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011r. Nr 280, poz. 4718)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »