Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 23 października 2014r.

do porozumienia nr 47/PZD/14 z dnia 12.09.2014r. w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ujsoły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) oraz w związku z udzieleniem pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły-Złatna - strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu:


zawarty w Żywcu pomiędzy:

Powiatem Żywieckim , w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego-Andrzeja Zielińskiego

Wicestarostę Żywieckiego-Andrzeja Kalata

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu-Elżbiety Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Ujsoły , reprezentowaną przez

Wójta Gminy Ujsoły- Tadeusza Piętkę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ujsoły- Ewy Caputa

zwaną w dalszej części porozumienia "Przejmującym"

§ 1.

1. §2 ust.1 porozumienia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 środki finansowe w wysokości 245.598,04 zł. (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 04/100) za wyjątkiem sezonu 2014/2015, w którym przekazane środki wynosić będą 185.598,04 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem 04/100) wynikającej z iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Ujsoły, która wynosi:

3 dla III standardu - 1911,46 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

3 dla IV standardu - 1737,80 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

3 dodatkowa stawka - 518,36 zł/km za jeden miesiąc dla dróg leżących > 600 m n.p.m. (droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Ujsoły-Granica Państwa-końcowy odcinek o dł. 4,167 km, droga powiatowa nr 1441 S Ujsoły- Złatna - końcowy odcinek o dł. 3,828 km).".

2. §2 ust.2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Środki, o których mowa w ust. l będą przekazywane na konto Przejmującego w 5-ciu miesięcznych równych transzach po 44.654,19 zł każda do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usługi oraz w postaci ostatniej szóstej transzy (1 /2 miesięcznej kwoty) w wysokości 22.327,09 zł do 30 kwietnia roku objętego porozumieniem, za wyjątkiem sezonu 2014/2015, w którym transze wynosić będą:".

I transza-0,00 zł

II transza-29.308,38 zł

III transza-44.654,19 zł

IV transza-44.654,19 zł

V transza-44.654,19 zł

VI transza-22.327,09 zł."

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.11.2014r..

§ 4.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Tadeusz Piętka


Skarbnik Gminy


Ewa Caputa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe