Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E.031.18.2014 Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 26 listopada 2014r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Tekst pierwotny

2014-266544

Porozumienie Nr E.031.18.2014

z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku
w roku szkolnym 2014/2015

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Joannę Kryszczyszyn - Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 roku

zwanym dalej "Miastem"

i

Gminą Gaszowice, reprezentowaną przez Sabinę Mańczyk - Sekretarza Gminy Gaszowice zwaną dalej "Gminą".

§ 1. 1. Porozumienie, zawarte na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz.U. nr 36 poz. 155), dotyczy zasad prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku, w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

2. Gmina pokrywać będzie koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym,
o którym mowa w ust. 1, proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na religię, a będących uczniami szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym, o którym mowa w § 1, ponoszone przez Miasto, obejmują wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120 - Składki na Fundusz Pracy

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku szkolnym 2014/2015 wynoszą 957,60 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. wynosi 234,51 zł (dwieście trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy).

3. Gmina zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w mBanku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2014) w kwocie 78,17 zł do 10.12.2014 roku,

- II transza (za rok 2015) w kwocie 156,34 zł do 15.09.2015 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii w Punkcie Katechetycznym w Rybniku przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie.

2. Termin wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się na 31.12.2014 roku, zaś dotacji udzielonej
w roku 2015 na dzień 31.08.2015 r.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się na 15.01.2015 roku.

4. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2015 ustala się na 15.09.2015 roku.

5. Miasto przekaże Gminie rozliczenie o wysokości faktycznie poniesionych kosztach zatrudnienia nauczyciela i datach przelewu (przekazania) wynagrodzenia za okresy, w których uczniowie z terenu Gminy uczestniczyli
w nauce religii w Punkcie Katechetycznym, wskazanym w § 1, wraz z wykazem uczniów uczęszczających na lekcje religii.

6. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii, wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust 5, będą:

1) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to Gmina zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

2) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto, to zwrot dotacji udzielonej w 2014 r. nastąpi w terminie
do 15.01.2015 roku, zaś zwrot dotacji udzielonej w roku 2015 nastąpi w terminie do 15.09.2015 roku; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku
do 31 sierpnia 2015 roku.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Sekretarz Gminy Gaszowice


Sabina Mańczyk


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.18.2014
z dnia 26 listopada 2014 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w grupie międzyszkolnej w Punkcie Katechetycznym przy Chrześcijańskiej Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku
w roku szkolnym 2014/2015

1. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2014/2015

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.058,64

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.400,00

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.219,68

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

172,92

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

639,96

Ogółem:

11.491,20

2. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym 2014/2015

Liczba uczniów uczęszczających
na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2014/2015

Rok 2014
IX-XII

Rok 2015
I-VIII

Razem


Ogółem

49

957,60

3830,40

7.660,80

11.491,20

w tym z Gminy Gaszowice

1

19,52

78,17

156,34

234,51

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe