Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E/1/2015 Wójta Gminy Chełm Śląski; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

a gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez

Stanisława Jagodę - Wójta Chełmu Śląskiego

Strony zgodnie postanawiają:

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2015 wynosi 17 osób.

§ 2.

1. Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2015 strony ustalają następująco:

a) kurs I stopnia - 370 zł,

b) kurs II stopnia - 370 zł,

c) kurs III stopnia - 370 zł.

§ 3.

1. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2015 r. w kwocie łącznej 6 290,00 zł, faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący: ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839 w dwóch transzach:

a) do 31 sierpnia 2015 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach styczeń - czerwiec 2015 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

b) do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach wrzesień - grudzień 2015 roku, uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą gmina Chełm Śląski przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane gminie Chełm Śląski w terminie do 20 lipca i 18 grudnia 2015 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w §1 ust. 2 porozumienia, wyrównanie należnych powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2015 r.

6. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się do dnia 14 stycznia 2016 r.

7. Podstawą rozliczenia udzielonej przez gminę Chełm Śląski dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminie, o którym mowa w ust. 1.

8. Rozliczenie, o którym mowa ust. 7 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 14 stycznia 2016 r.

§ 5.

Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzone będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2015.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Chełm Śląski.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron porozumienia.

Powiat Bieruńsko-LędzińskiGmina Chełm Śląski

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe