Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Kłobuckiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami ( stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W minionym roku, odbyły się 2 posiedzenia Komisji w dniach : 02 kwietnia i 16 czerwca.

Na pierwszym posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013. Omówiono także realizację zadań ujętych w programie "Razem Bezpieczniej".

W ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" w okresie od stycznia do marca 2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku przeprowadziła następujące działania prewencyjne :

- w styczniu w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku zorganizowany został dzień profilaktyki pod nazwą "Wolni od uzależnień". Uczniowie mieli okazje wysłuchać wykładu policjantki i przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji prawnych z tym związanych. Młodzież przygotowała akademię dotyczącą profilaktyki uzależnień, a policjantka zaprezentowała film edukacyjny, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dotyczący problemu handlu ludźmi.

- podczas zimowych ferii policjanci odwiedzili dzieci przebywające na półkoloniach w jednej ze szkół językowych w Kłobucku. Podczas spotkań odbył się pokaz sprzętu wykorzystywanego przez technika kryminalistyki oraz konkurs plastyczny na narysowanie wizerunku Sznupka. Realizowano także zadania opracowane w planie działań pk. "Bezpieczne ferie" ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywających na naszym terenie oraz pozostających w domach.

- poprzez stronę internetową KPP w Kłobucku rozpropagowano działania mające ograniczyć oszustwa dokonywane na szkodę osób starszych miedzy innymi metodą "na wnuczka".

- w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw policjanci podczas pełnionych dyżurów udzielali porad ofiarom przestępstw oraz włączyli się w działania zorganizowane przez gimnazjalistów z Kłobucka.

- policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku spotkali się z seniorami Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Popowie. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych na drodze.

- na terenie Gimnazjum w Opatowie uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali debatę społeczną ukierunkowaną na promowanie pozytywnych postaw młodzieży. W spotkaniu poza policjantami udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, rodzice uczniów oraz sami gimnazjaliści.

- w pierwszy dzień wiosny policjanci wraz ze Sznupkiem odwiedzili Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą. W spotkaniu z uczniami, oprócz mundurowych z Kłobucka, udział wzięli policjanci z Wydziału Konwojowego KWP w Katowicach, strażacy z PSP w Kłobucku oraz przedstawiciele Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

- w ramach kampanii "Idź-Jedź-Żyj-Rok Pieszego 2014" przeprowadzono liczne akcje i pogadanki dla uczniów, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

- cyklicznie prowadzone są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w tym spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu, tj. "Prędkość", "Alkohol i narkotyki", "Truck", "Bus", "Pasy", "Bezpieczny weekend".

W omawianym okresie Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku realizował zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie całej sieci dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu kłobuckiego.

Tematem przewodnim drugiego posiedzenia Komisji było bezpieczeństwo w okresie sezonu wakacyjnego na terenie powiatu kłobuckiego. Omówiono przygotowanie służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego, bezpieczeństwo na zbiornikach wodnych oraz akcję "Bezpieczne wakacje 2014".

Corocznie, w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" służby i inspekcje podejmują odpowiednie działania. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku prowadzi kontrolę stanu sanitarnego obiektów wypoczynkowych, obiektów żywieniowych i punktów gastronomicznych oraz kąpielisk i basenów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku dokonuje kontroli obiektów wypoczynkowych, głównie pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku w ramach swoich zadań podyktowanych obowiązującymi przepisami prowadzi kontrole stanu technicznego obiektów w zakresie utrzymania tych obiektów przez ich zarządców w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania. Głos zabrali także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, którzy omówili swoje działania jakie prowadzą w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2014". W temacie przygotowania służb i inspekcji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego zostały omówione procedury związane z zapewnieniem bezpiecznego przejścia grup pielgrzymkowych przez powiat kłobucki. Kolejnym tematem było omówienie bezpieczeństwa na zbiornikach wodnych, gdzie m.in. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku omówił procedury związane z pobieraniem i badaniem wody.

Komisja pozytywnie oceniła dotychczasowe działania podejmowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku.

Zapoznano się również ze sprawozdaniem z realizacji zadań ujętych w programie "Razem Bezpieczniej". Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w okresie objętym sprawozdaniem z realizacji Programu "Razem Bezpieczniej" wykonał zadania związane z remontami pozimowymi dróg powiatowych i wojewódzkich.

Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku w ramach programu przeprowadziła następujące działania :

- 07 kwietnia odbyła się debata społeczna "Stop narkotykom w szkole średniej".

- 14 kwietnia w Zespole Szkół w Truskolasach odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z 6 szkół podstawowych i 6 gimnazjów powiatu kłobuckiego.

- 23 kwietnia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z Kłobuckim Klubem Motocyklowym SKL Dragon brali udział w akcji "Patrz w lusterka. Motocykle są wszędzie".

- 19 i 22 maja przeprowadzono zajęcia z edukacji ogólno policyjnej uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. W trakcie zajęć praktycznych w terenie młodzież zapoznała się z pracą technika kryminalistyki oraz metodami zabezpieczania śladów i dowodów.

- w ramach działań "Bezpieczne wakacje 2014" odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą promujące bezpieczny wypoczynek nad zbiornikami wodnymi.

- cyklicznie prowadzone są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że podjęte działania organizacyjne związane z pracą Komisji dają podstawę do szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji działalności służb i inspekcji, wzrostu świadomości społecznej w zakresie różnorodnych zagrożeń i sposobów walki z nimi, jak również zwiększenie zarówno udziału i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe