Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

OGŁOSIĆ:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr VII/72/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 109, poz. 2073 z 25 maja 2011 r.), zmienionej Uchwałami:

1) Uchwałą Nr XV/144/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 951 z 22 lutego 2012 r.),

2) Uchwałą Nr XXIII/229/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5071 z dnia 27 listopada 2012 r.),

3) Uchwałą Nr XXXV/361/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr VII/72/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7658 z dnia 16 grudnia 2013 r.)

4) Uchwałą Nr VII/462/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr VII/72/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz.5974 z dnia 19 listopada 2014 r.)

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice


Tadeusz Zientek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VII/72/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust.4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w gminie Ornontowice, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Rady Gminy

Nr VII/72/11 z dnia 27 kwietnia 2011r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W ART. 403 UST. 4
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE ORNONTOWICE
(tekst jednolity)

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Ornontowice mogą być udzielane dotacje celowe stanowiące dofinansowanie
do następujących inwestycji:

a. zamontowanie ekologicznego systemu grzewczego,

b. usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości.

2. Przedsięwzięcia inwestycyjne służyć winny jednemu z poniższych celów:

a. ochronię powietrza,

b. spełniają wymogi gminnych przepisów o gospodarce odpadami.

3. Przedsięwzięcia powyższe mogą korzystać z możliwości dofinansowania ze środków budżetu Gminy, o ile podmioty je realizujące nie korzystały dotąd z dotacji z byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Procedura dotacji uruchomiona będzie w przypadku posiadania środków finansowych w budżecie Gminy, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, i stosowana do czasu dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w budżecie Gminy w danym roku.

5. Przez użyte w niniejszych zasadach pojęcie budynek rozumie się budynek mieszkalny bądź mieszkanie stanowiące odrębną własność.

§ 2. 1. Dotacje celowe, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, będą udzielane przy spełnieniu następujących kryteriów:

a. ekologiczny system grzewczy zamontowany został w budynku,

b. budynek znajduje się na terenie Gminy Ornontowice,

c. jeżeli budynek posiada kilka źródeł ciepła to wszystkie z nich spełniają normy ekologiczne,

d. w przypadku kotłów na paliwa stałe zachowane będą następujące parametry: stężenie tlenku węgla CO poniżej 5000 mg/m3, stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3, stężenie pyłu poniżej 200 mg/m3.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest całkowite i trwałe wyłączenie tradycyjnego paleniska węglowego i zastąpienie go jednym z poniższych systemów:

a. ogrzewanie gazem,

b. ogrzewanie olejem opałowym,

c. ogrzewanie energią elektryczną,

d. ogrzewanie ekologicznym piecem węglowym (z automatycznym dozowaniem paliwa),

e. ogrzewanie drewnem.

3. Dotacją są objęte również proekologiczne systemy grzewcze w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

4. uchylony.

5. Kolejność realizacji wniosków złożonych po wejściu w życie Uchwały nastąpi według daty ich wpływu do Urzędu Gminy, przy czym wpływający wniosek musi być kompletny. Jeżeli wniosek nie będzie złożony zgodnie z wymogami niniejszej Uchwały, wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, a wniosek zostanie wpisany na listę oczekujących według daty jego uzupełnienia.

6. Dotacja dotyczy jedynie zakupu urządzenia grzewczego (kocioł).

7. Dotacja może być udzielona do budynku lub mieszkania stanowiącego odrębną własność, właścicielom budynków czy lokali mieszkalnych, względnie ich posiadaczom w ramach ograniczonych praw rzeczowych czy umów, ponownie po upływie co najmniej 10 lat, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy dotacji .

8. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność niezbędne jest przedłożenie zgody współwłaścicieli
na modernizację kotłowni ze wskazaniem sposobu pobrania przyznanego dofinansowania. Nie jest wymagane przedłożenie zgody, jeżeli współwłasność obejmuje, co najmniej połowę budynku.

9. W przypadku posiadaczy w ramach ograniczonych praw rzeczowych czy umów, zainteresowany winien przedłożyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości lub zarządcy.

10. Wysokość dotacji określi w drodze Zarządzenia Wójt Gminy na podstawie dokumentów zebranych
w toku postępowania określonego niżej. Ustala się, że kwota dotacji nie może przekroczyć:

a. dla kotłów opalanych olejem opałowym, gazem, energią elektryczną, drewnem w wysokości
50 % wartości urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł brutto (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego),

b. dla kotłów z automatycznym dozowaniem paliwa, opalanych węglem kamiennym w wysokości 50% wartości urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł brutto (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego),

c. dla kotłów komorowych opalanych węglem kamiennym w wysokości 40% wartości urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł brutto (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego) - dotyczy wyłącznie przypadków określonych wyżej w ust. 4.

11. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek wskazujący:

a. dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, NIP, PESEL (Regon dla osób prawnych, wspólnot itp.)

b. miejsce inwestycji /adres/,

c. numer konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja chyba, że wnioskujący zastrzeże wypłatę gotówkową w kasie Urzędu.

12. Do wniosku dołączyć należy potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

a. Odpis z Księgi Wieczystej lub Wypis z Rejestru Gruntów - w przypadku gdy budynek jest zamieszkały, przy czym okres od wystawienia tych dokumentów do ich złożenia wraz z wnioskiem nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy, natomiast w przypadku budynków nie zamieszkałych dodatkowo pozwolenie na budowę oraz wgląd do projektu budynku. Osoby wynajmujące lokal umowę potwierdzającą prawo do korzystania z lokalu. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice dokumenty, o których mowa wyżej tj. Odpis z Księgi Wieczystej lub Wypisu z Rejestru Gruntów, nie są wymagane. Nie wymaga się również tych dokumentów w przypadku przedłożenia prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, względnie po 1.09.2008 r. takiego postanowienia w formie aktu notarialnego,

b. udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie kserokopii (faktur, rachunków) wystawionych na wnioskodawcę,

c. protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego,

d. w przypadku kotła węglowego należy dołączyć świadectwo badania energetyczno-emisyjnego wykonanego przez uprawniony organ,

e. ewentualne oświadczenia, o których mowa w ust. 9,

f. decyzję właściwego organu wnioskodawcy, gdy występuje o to inny podmiot niż osoba fizyczna,

g. pozwolenie/zgłoszenie robót organowi architektoniczno - budowlanemu, protokół odbioru instalacji-jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają.

13. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy (przed podjęciem rozstrzygnięcia Wójta o dotacji) winni przeprowadzać kontrolę w budynkach mieszkalnych, w których zostało zamontowane urządzenie grzewcze.

14. Uwzględniając ust. 10 oraz dane z wniosku, Wójt podpisuje z dotowanym umowę określającą

w szczególności:

a. przedmiot umowy,

b. kwotę dotacji,

c. termin wypłaty dotacji,

d. zobowiązania dotowanego do stosowania niniejszych Zasad,

e. oświadczenie dotowanego o świadomości konsekwencji płynących z faktu powrotu
do nieekologicznego ogrzewania budynku /lokalu/, w tym zwrot dotacji i naliczenie ustawowych odsetek,

f. akceptację przez dotowanego przeprowadzania przez upoważnionych przedstawicieli Gminy kontroli sposobu korzystania z urządzenia.

15. Dotującemu przysługuje prawo kontroli działania dotowanej inwestycji w okresie 5 lat
od przyznania dotacji. Dotacja może zostać cofnięta lub zwrócona w przypadku powrotu do nie ekologicznego ogrzewania budynków (lokali). Zwrot dotacji nastąpić winien do 30 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu, z naliczeniem ustawowych odsetek jak dla zobowiązań podatkowych dla tej kwoty za okres od otrzymania ww. kwoty do daty zwrotu. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji wyżej określonej oraz termin zwrotu określony być winien w umowie o dotację.

16. Wnioski o dotację określoną w niniejszym paragrafie odpowiadające w pełni powyższym wymogom przyjmowane będą do dnia wejścia w życie odrębnej Uchwały Rady Gminy określającej zasady udzielania dotacji przy wykorzystaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3. 1. uchylony,

2. Dotacją będą objęte koszty związane z usuwaniem odpadów azbestowych powstałych
w wyniku wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego lub/i elewacji. Dofinansowanie obejmuje także usunięcie z terenu nieruchomości wszelkiego rodzaju materiałów zawierających azbest (np. rur i złącz azbestowo-cementowych) magazynowanych na jej terenie.

3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty, będące właścicielami bądź użytkownikami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice. Osoby nie będące właścicielami nieruchomości zobowiązane są do przedłożenia zgody jej właściciela na wykonywanie prac związanych z usuwaniem azbestu. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę większości współwłaścicieli (ponad 50%).

4. Dotacją będą objęte następujące koszty:

a. rozebranie pokrycia dachowego, elewacji z płyt azbestowo-cementowych,

b. zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. załadunek, transport i składowanie odpadów.

5. Warunkiem przyznania dotacji jest demontaż, transport materiałów azbestowych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności na terenie Gminy Ornontowice oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych w miejscu do tego przeznaczonym (składowisko odpadów niebezpiecznych przyjmujące tego rodzaju odpady), za wyjątkiem sytuacji gdy:

a. odpady zostały zdemontowane przed dniem obowiązywania niniejszych Zasad i są obecnie magazynowane na terenie nieruchomości. Dofinansowanie przysługuje wówczas jedynie do transportu i składowania odpadów,

b. odpady zostały zdemontowane i wywiezione na składowisko we własnym zakresie przed dniem obowiązywania niniejszych Zasad. Dofinansowanie przysługuje wówczas jedynie do pokrycia kosztów składowania odpadów.

6. Osoba ubiegająca się o dotację powinna złożyć wniosek. W tej sprawie ma zastosowanie odpowiednio zapis § 2 ust. 11 i ust 12 lit a, b, a ponadto winien złożyć do wniosku:

a. w wymaganych prawem przypadkach kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późn. zm.),

b. oświadczenie dotowanego o zdemontowaniu odpadów we własnym zakresie, w przypadku demontażu odpadów przed dniem obowiązywania niniejszych Zasad.

7. Wysokość dotacji określi w drodze Zarządzenia Wójt Gminy na podstawie dokumentów zebranych w toku postępowania określonego w niniejszym paragrafie. Ustala się, że kwota dotacji nie może przekroczyć:

a. 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 2.000,00 zł brutto -
w przypadku dofinansowania do demontażu, transportu i składowania odpadów,

b. 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 1.000,00 zł brutto -
w przypadku dofinansowania wyłącznie do transportu i składowania odpadów,

c. 100% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę nie więcej jednak niż 500,00 zł brutto -
w przypadku dofinansowania wyłącznie do składowania odpadów.

8. Kolejność realizacji wniosków złożonych po wejściu w życie Uchwały nastąpi według daty ich wpływu do Urzędu Gminy, przy czym wpływający wniosek musi być kompletny. Jeżeli wniosek nie będzie złożony zgodnie z wymogami niniejszej Uchwały, wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, a wniosek zostanie wpisany na listę oczekujących według daty jego uzupełnienia.

9. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu na terenie nieruchomości, których dotyczy wniosek o przyznanie dotacji.

10. Uwzględniając ust. 7 oraz dane z wniosku Wójt podpisuje z dotowanym umowę określającą
w szczególności:

a. przedmiot umowy,

b. ilość usuniętych odpadów azbestowych,

c. kwotę dotacji,

d. termin wypłaty dotacji,

e. zobowiązania dotowanego do stosowania niniejszych Zasad.

§ 4. Wójt Gminy powołuje komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań wskazanych w § 2 i § 3 oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 5. Wójt Gminy składa Radzie nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie dotyczące realizacji przedmiotu niniejszych Zasad.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe