Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-15-2/14 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Pszczyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późń. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości zmiany w składzie Rady Powiatu Pszczyńskiego:

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej w dniu 24 listopada 2014 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego SKROBOLA Dariusza Mariusza wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 27 KWW PSZCZYŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE. Zgodnie z art. 387 Kodeksu wyborczego mandat radnego, w tym okręgu, objął GRYGIER Zdzisław Michał - kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe