| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego: 1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 4) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust.2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 191, z późn. zm.), art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/190/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24.02.2009r.: w sprawie regulaminu określającego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dokonuje się następujących zmian w załączniku do uchwały stanowiącym regulamin:

1) § 6 przyjmuje brzmienie:

§ 6. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi miesięcznie od 80 do 450 zł.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów wynosi miesięcznie od 250 zł do 1.000 zł.

2) § 10 przyjmuje brzmienie:

§ 10. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się według poniższej tabeli, na okres 1 roku szkolnego.

Tabela dodatków funkcyjnych

Miesięcznie w

Lp.

Stanowisko

od

do

I.

Stanowiska kierownicze:

x

x

A.

Przedszkola:

x

x

1.

Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie

150

500

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

500

2000

B.

Szkoły wszystkich typów:

x

x

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów

300

1000

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów

1000

2000

3.

Dyrektor szkoły liczącej od 13 do 18 oddziałów

1000

2500

4.

Dyrektor szkoły liczącej 19 oddziałów i więcej

1000

3000

5.

Wicedyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów

250

1200

6.

Wicedyrektor szkoły liczącej 13 oddziałów i więcej

350

1700

C.

Świetlice:

x

x

1.

Kierownik świetlicy szkolnej

200

500

II.

Inne dodatki funkcyjne:

x

1.

Wychowawstwo klasy liczącej do 15 uczniów

50

100

2

Wychowawstwo klasy liczącej ponad 15 uczniów

100

250

2.

Opiekun stażu


100

3.

Doradca metodyczny


250

4.

Nauczyciel - konsultant


40

3) § 35 przyjmuje brzmienie:

§ 35. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od stanu rodzinnegouprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

1) dla jednej osoby w rodzinie-70,00 zł

2) dla dwóch osób w rodzinie- 85,00 zł

3) dla trzech osób w rodzinie- 100,00 zł

4) dla czterech i więcej osób w rodzinie - 110,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój


Piotr Jacek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »