Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z?liczbą punktów w?postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w?szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jasienica

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.20c ust. 4-6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

RADA GMINY JASIENICA
uchwala:

§ 1.

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jasienica:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 2 punkty;

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie - 2 punkty;

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie - 1 punkt;

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 punkt;

6) pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 1 punkt.

§ 2.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym (zał. nr 1);

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata;

3) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin);

4) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły (zał. nr 2).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/rodzica o, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………............................

Zamieszkała/y …………………………………………………………………………………..............................

Legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez ……………………..........................

…………………………………………………………………………………………………...............................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ……………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………………...............................

lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ……………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………...............................

lub

- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………...............................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


………………………………….…………………………………
(miejscowość, data)(czytelny podpis)

· zaznaczyć właściwą odpowiedź


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 5 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………….....................…….........

……………………………………………………………………………………………...................……............

(data urodzenia) ……………………………….........................uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły

- (nazwa i adres szkoły) ………………………………………………………………………..............................

…………………………………………………………………………………………………...............................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


………………………………….…………………………………
(miejscowość, data)(czytelny podpis)

· zaznaczyć właściwą odpowiedź

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe