| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Rajcza

z dnia 13 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza, obejmującego obszar położony w?miejscowości Zwardoń, w?rejonie wyciągu Skalanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza przyjętego uchwałą Nr XII/81/99 Rady Gminy Rajcza z dnia 17 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XLVIII/282/09 Rady Gminy Rajcza z dnia 20 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr LXV/330/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje:

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza, obejmujący obszar położony w miejscowości Zwardoń, w rejonie wyciągu Skalanka, zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały – rysunek planu w skali 1:2000 ,

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rajcza o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rajcza, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały,

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu określającą minimalną odległość zabudowy od linii rozgraniczającej, z dopuszczeniem lokalizacji w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą obiektów budowlanych nie będących budynkami związanych z infrastrukturą techniczną, komunikacją i służących utrzymaniu porządku.

§ 3.

1. W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem,

2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) oznaczenie obszarów osuwania się mas ziemnych, w tym osuwisk nieaktywnych i aktywnych.

2. Rysunek planu zawiera oznaczenia graficzne granic terenów ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych:

1) opis położenia w granicach otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

3. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu:

1) napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia,

2) oznaczenie istniejącej stacji transformatorowej.

4. W obszarach objętych planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział II.
Przepisy szczegółowe

§ 4.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2) Dopuszcza się:

a) zabudowę usługową związaną ze sportem rekreacją, obsługą ruchu turystycznego, handlem i gastronomią, przy czym łączna powierzchnia zabudowy budynków usługowych nie może przekraczać 25% powierzchni działki budowlanej,

b) przebudowę, nadbudowę, odbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, o łącznej powierzchni zabudowy nie przekraczającej 15% powierzchni działki budowlanej,

c) drogi wewnętrzne o szerokości min. 5 m, dojazdy.

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się stosowanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki z zakazem stosowania, prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

b) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,

c) ustala się pokrycia dachu dachówką, gontem, blachą lub blachogontem,

d) ustala się kolorystykę ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych z wyłączeniem odcieni koloru niebieskiego i fioletowego,

e) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych.

4) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 4 m od linii rozgraniczających z terenem 1KDD,

b) dla terenu 2MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 4 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

c) dla terenu 3MN ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 4 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDW,

d) ustala się dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35-45°,

e) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż:

- 9 m w odniesieniu do budynków,

- 20 m w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych,

f) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większą niż 50%,

g) ustala się szerokość elewacji budynku nie mniejszą niż 3 m,

h) ustala się wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej,

i) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej jako zawierający się w przedziale 0,1 – 1,5.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 600 m²,

b) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 14 m,

c) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45º.

6) Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów:

- terenu 1MN z drogi publicznej 1KDD,

- terenu 2MN z drogi publicznej 2KDD i drogi wewnętrznej 6KDW,

- terenu 3MN z drogi wewnętrznej 2KDW,

b) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania na parkingach lub w garażach w ilości nie mniejszej niż:

- 1 miejsce do parkowania na budynek mieszkalny,

- 1 miejsce do parkowania na 50 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych,

c) w ramach każdych 5 miejsc do parkowania związanych z funkcją usługową należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

2. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U i ustala się jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa związana ze sportem, rekreacją i obsługą ruchu turystycznego oraz towarzyszące im funkcje handlowe i gastronomiczne,

b) urządzenia sportu i rekreacji.

2) Dopuszcza się:

a) drogi wewnętrzne o szerokości min. 5 m, dojazdy,

b) mieszkania w budynku usługowym, których powierzchnia wewnętrzna nie przekracza 40% powierzchni wewnętrznej budynku usługowego.

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się stosowanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki z zakazem stosowania, prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

b) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,

c) ustala się pokrycia dachu dachówką, gontem, blachą lub blachogontem,

d) ustala się kolorystykę ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych z wyłączeniem odcieni koloru niebieskiego i fioletowego,

e) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych.

4) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 3 m od linii rozgraniczających z terenem 5KDW,

b) ustala się dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 27-67°,

c) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż:

- 14 m w odniesieniu do budynków,

- 20 m w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych,

d) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie większą niż 40%,

e) ustala się szerokość elewacji budynku nie mniejszą niż 3 m,

f) ustala się wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

g) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej jako zawierający się w przedziale 0,5 – 1,5.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 600 m²,

b) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 14 m,

c) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45º.

6) Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi wewnętrznej 5KDW,

b) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania na parkingach lub w garażach w ilości nie mniejszej niż:

- 1 miejsce do parkowania na mieszkanie,

- 1 miejsce do parkowania na 50 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych,

c) w ramach każdych 5 miejsc do parkowania związanych z funkcją usługową należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US1, 2US1, 3US1, 4US1, 5US1, 6US1 i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji, w tym:

a) wyciągi i trasy narciarskie,

b) zabudowa stanowiąca obsługę techniczną wyciągów narciarskich, w tym również budynki, zlokalizowane przy dolnej i górnej stacji wyciągów w terenie 1US1, 2US1 i 4US1,

c) obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące wyciągom narciarskim służące naśnieżaniu tras narciarskich i ich oświetleniu.

2) Dopuszcza się:

a) drogi wewnętrzne o szerokości min. 5 m, dojazdy.

3) Zakazuje się:

a) lokalizacji budynków w terenie 3US1, 5US1, 6US1.

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w formie zieleni izolacyjnej lub ogrodzenia,

b) zakaz lokalizacji reklam świetlnych.

5) Zasady kształtowania dopuszczonej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 3 m od linii rozgraniczających z terenem 4KDW,

b) dla terenu 2US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 3 m od linii rozgraniczających z terenem 3KDW,

c) dla terenu 3US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości:

- 3 m od linii rozgraniczających z terenem 3KDW,

- 3 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

d) dla terenu 4US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości:

- 3 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDW,

- 3 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

e) dla terenu 5US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 3 m od linii rozgraniczających z terenem 1KDW,

f) dla terenu 6US1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 3 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

g) ustala się dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 27-45°, z dopuszczeniem kształtowania dachów o różnych formach dla obiektów związanych z obsługą techniczną wyciągów narciarskich,

h) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż:

- 6 m w odniesieniu do budynków,

- 22 m w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych,

i) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większą niż 4%, przy czym łączna wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do dopuszczonych budynków nie może być większa niż:

- 100 m2 w granicach terenu 1US1,

- 100 m2 w granicach terenu 2US1,

- 100 m2 w granicach terenu 4US1,

j) ustala się szerokość elewacji budynku nie mniejszą niż 1 m,

k) ustala się wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej,

l) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej jako zawierający się w przedziale 0,0001 – 0,95.

6) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 600 m²,

b) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 14 m,

c) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45º.

7) Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów:

- terenu 1US1 z drogi wewnętrznej 3KDW i 4KDW,

- terenu 2US1 z drogi wewnętrznej 3KDW i 5KDW,

- terenu 3US1 z drogi publicznej 2KDD oraz z drogi wewnętrznej 3KDW i 5KDW,

- terenu 4US1 z drogi publicznej 2KDD oraz z drogi wewnętrznej 1KDW i 2KDW,

- terenu 5US1 z drogi wewnętrznej 1KDW,

- terenu 6US1 z drogi publicznej 2KDD.

b) nakaz zapewnienia minimum 1 miejsca do parkowania dla potrzeb obsługi dopuszczonych obiektów kubaturowych związanych z obsługą techniczną wyciągu narciarskiego.             

4. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US2, 2US2, 3US2 i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji związany z obsługą tras narciarskich, w tym:

a) wyciągi i trasy narciarskie,

b) zabudowa stanowiąca obsługę techniczną wyciągów narciarskich,

c) zabudowa usługowa związana ze sportem, rekreacją i obsługą ruchu turystycznego oraz towarzyszące im funkcje handlowe i gastronomiczne,

d) obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące wyciągom narciarskim służące naśnieżaniu tras narciarskich i ich oświetleniu,

e) obiekty i urządzenia związane z ratownictwem górskim,

f) parking.

2) Dopuszcza się:

a) drogi wewnętrzne o szerokości min. 5 m, dojazdy.

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się stosowanie ażurowych ogrodzeń bez podmurówki z zakazem stosowania, prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z drutu kolczastego,

b) ustala się nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,

c) dla budynków nie związanych z obsługą techniczną wyciągów narciarskich ustala się:

- pokrycia dachu dachówką, gontem, blachą lub blachogontem,

- kolorystykę ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych z wyłączeniem odcieni koloru niebieskiego i fioletowego,

- zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych.

4) Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1US2 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 0,25-4 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

b) dla terenu 2US2 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 15-17 m od linii rozgraniczających z terenem 2KDD,

c) dla terenu 3US2 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, która jest położona w odległości 4 m od linii rozgraniczających z terenem 1KDD,

d) ustala się dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 27-45°, z dopuszczeniem kształtowania dachów o różnych formach dla obiektów związanych z obsługą techniczną wyciągów narciarskich,

e) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż:

- 9 m w odniesieniu do budynków,

- 20 m w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych,

f) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie większą niż 35%,

g) ustala się szerokość elewacji budynku nie mniejszą niż 3 m,

h) ustala się wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszą niż 15% powierzchni działki budowlanej,

i) ustala się wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej jako zawierający się w przedziale 0,01 – 1,1.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

a) ustala się powierzchnię działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 600 m²,

b) ustala się szerokość frontu działki powstałej w wyniku scalania i podziałów nieruchomości nie mniejszą niż 14 m,

c) ustala się kąt położenia granic działek powstałych w wyniku scalania i podziałów nieruchomości w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45º.

6) Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów:

- terenu 1US2 z drogi publicznej 2KDD,

- terenu 2US2 z drogi publicznej 2KDD,

- terenu 3US2 z drogi publicznej 1KDD,

b) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania na parkingach lub w garażach w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce do parkowania na 50 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych,

c) w ramach każdych 5 miejsc do parkowania należy zapewnić minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

5. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej.

2) Dopuszcza się:

a) niską zieleń urządzoną,

b) miejsca do parkowania.

3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) droga publiczna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu,

b) szerokość fragmentu drogi publicznej klasy dojazdowej, znajdującego się w granicach opracowania planu, w liniach rozgraniczających terenu 1KDD, wynosi 2-10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c) szerokość drogi 2KDD w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

d) szerokość jezdni min. 5,5 m.

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz lokalizacji reklam świetlnych.

6. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna.

2) Dopuszcza się:

a) lokalizację w terenach 1KDW, 3KDW, 5KDW nadziemnych urządzeń technicznych wyciągu narciarskiego, nie kolidujących z funkcjonowaniem drogi.

3) Zasady zagospodarowania terenu:

b) szerokości drogi w liniach rozgraniczających 5 m,

c) szerokość jezdni minimum 3,5 m.

7. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - teren rolniczy, grunty rolne,

2) Zakazuje się lokalizacji zabudowy.

8. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL i ustala się ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - teren lasów,

2) Zakazuje się innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych.

§ 5.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów osuwania się mas ziemnych: Na obszarze objętym planem ustala się:

1) Uwzględnienie przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych położenia terenów w rejonie występowania obszarów osuwania się mas ziemnych, oznaczonych na rysunku planu, w tym osuwisk nieaktywnych lub aktywnych, w których występują osady koluwialne, wykazujące predyspozycje do przemieszczeń w przypadku podcięcia stoku lub zmiany jego zawilgocenia,

2) Prowadzenie tras obiektów liniowych (kanalizacja, wodociąg itp.) możliwie zgodnie z kierunkiem opadania stoku, krótkimi odcinkami,

3) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z zabezpieczeniem osuwisk.

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

1) Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące położenie obszaru objętego planem w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, dla której obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu Wojewody Bielskiego nr 7/98 z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowego:

a) istniejąca i projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,

b) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

2) Gospodarkę odpadami, w tym odbiór, segregację i zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów należy prowadzić zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie Gminy Rajcza.

3) W zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się następujące ustalenia :

a) dla terenów oznaczonych symbolami 1US1, 2US1, 3US1, 4US1, 5US1, 6US1 i 1US2, 2US2, 3US2 dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

b) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.

§ 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1. ustalenia ogólne:

1) ustala się możliwość przebudowy istniejących i budowy nowych przyłączy, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenów objętych planem, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,

2) dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenów objętych planem, wyłącznie w przypadku, gdy nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

4) ustala się wysokość zabudowy w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie większą niż 22 m w terenie 1US1, 2US1, 3US1, 4US1, 5US1, 6US1 i 20 m w pozostałych terenach.

2. w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców z sieci wodociągowej znajdującej się
w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza lub budowę sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø40 mm,

2) w bilansach zapotrzebowania na wodę oraz przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową,

3) ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej.

3. w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

1) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do:

a) szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych,

b) lokalnych oczyszczalni ścieków.

2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, poprzez przyłącza lub budowę sieci kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 40.

4. w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się ujmowanie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów dróg i parkingów w systemy otwarte wraz z odprowadzeniem do odbiornika ścieków spełniających wymagane standardy czystości.

5. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilanych ze stacji transformatorowych znajdujących się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem,

2) dopuszcza się skablowanie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia,

3) ustala się możliwość rozbudowy istniejącego układu sieci elektroenergetycznych, budowy nowych stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

6. w zakresie sieci gazowych:

1) dopuszcza się lokalizację sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

7. w zakresie sieci teletechnicznych:

1) ustala się zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń teletechnicznych, znajdujących się w obszarze objętym planem lub poza tym obszarem.

8. w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

1) ustala się ogrzewanie budynków poprzez indywidualne lub grupowe źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych nośników energii, wykorzystujących np.: olej opałowy, energię elektryczną, paliwo gazowe lub z zastosowaniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

§ 8.

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w sposób dotychczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego
z planem.

2. Nie dopuszcza się innego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza wymienionym w ust. 1.

§ 9.

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/15
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 lutego 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/15
Rady Gminy Rajcza
z dnia 13 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rajcza o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza, obejmującym obszar położony w miejscowości Zwardoń, w rejonie wyciągu Skalanka

Działając na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Gminy Rajcza przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu", będąca integralną częścią dokumentacji planistycznej.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy i są skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza, obejmującego obszar położony w miejscowości Zwardoń, w rejonie wyciągu Skalanka obejmują uzupełnienia sieci infrastruktury technicznej sieciowej i drogowej.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1:

a) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej oraz ochronie środowiska,

b) sposób realizacji inwestycji określonych w ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 wraz z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 wraz z późn. zm.).

4. Zadania wymienione w ust. 1 finansowane będą z:

a) budżetu gminy,

b) funduszy pomocowych (dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),

c) partnerstwa publiczno – prywatnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »