| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Tarnogórskiego

z dnia 29 grudnia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i?Porządku w?roku 2014

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku opierała się w głównej mierze na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014”, przyjętego przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach uchwałą nr VI/70/2011 w dniu 29 marca 2011 r.

Na mocy Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. Starosty Tarnogórskiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w roku 2014 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie:

- Przewodniczący: Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski

- Członkowie:

- Andrzej Fiała - Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach;

- Kazimierz Gwóźdź - Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach;

- Władysław Walicki – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach;

- Artur Wieczorek - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach;

- Anna Szymocha-Żak - Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach;

- Gustaw Jochlik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego;

- Ryszard Świderski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;

- Krzysztof Kubat - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Natomiast na mocy Zarządzenia nr 41/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.07.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. Starosty Tarnogórskiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku do składu Komisji powołano:

- Tadeusza Stuchlika – p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach, oddelegowanego do udziału w pracach Komisji przez Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach – w zamian za Pana Władysława Walickiego oraz

- Adama Skowrona – Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – w zamian za Pana Krzysztofa Kubata, który złożył pisemną prośbę o odwołanie go z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) prace Komisji w roku 2014 skupiały się przede wszystkim na:

1) opiniowaniu:

a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 r.;

b) sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok;

c) pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2013 roku;

d) pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2013 roku;

e) opiniowaniu propozycji do projektu budżetu oraz projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2015;

2) ocenie realizacji w 2013 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

3) przygotowaniu pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2014 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

4) podjęciu rozmów z lokalnymi samorządami w zakresie budowy i uruchomienia monitoringu na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

5) przedstawieniu propozycji do projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018;

6) kontrolach technicznego stanu pojazdów poruszających się po drogach powiatu wraz z kontrolami autobusów przewożących dzieci na wycieczki oraz do miejsc wypoczynku w czasie ferii i wakacji.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014 odbyło się w dniu 20 lutego i było posiedzeniem inaugurującym nową kadencję Komisji na lata 2014-2016.

Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:

1.1. Wprowadzenie ew. zmian i zatwierdzenie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.

1.2. Opiniowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 r.

1.3. Opiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok.

Na początku posiedzenia Pani Starosta wręczyła obecnym na posiedzeniu członkom pisemne nominacje na kadencję 2014-2016.

Przedstawiono ponadto propozycje oraz zatwierdzono roczny plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku na rok 2014.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach – Pan Andrzej Wystalski przedstawiając „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

W czasie swojego wystąpienia Pan Komendant zwrócił uwagę na sukcesywny spadek przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach tj.: rozboje, bójki i pobicia, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, kradzieże, uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia – z 963 w roku 2012 do 805
w roku 2013. Systematyczny wzrost wykrywalności przestępstw wskazuje ponadto na skuteczną i dobrą pracę policjantów, których liczba w służbie patrolowej wzrasta z roku na rok tj. w roku 2010 odnotowano 10981 patroli, 2011 r. – 19153 patrole, rok 2012 to 19046 patroli natomiast w roku 2013 wykonano 20433 służby patrolowe.

Omawiając przedstawione sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji – członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poruszyli problem odnotowanego wzrostu zjawiska przemocy w rodzinie, co przy szeregu prowadzonych programów profilaktycznych wydaje się być sytuacją niepokojącą.

Obecna na posiedzeniu Komisji Z-ca Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach odpowiedziała,
iż ilość odnotowanych interwencji nie zawsze idzie w parze z wyrokiem sądu. Wiele z odnotowanych spraw kończy się umorzeniem dlatego tak wysoko postawiona statystyka nie świadczy o skali problemu, ponadto wzrost liczby spisanych w roku 2013 niebieskich kart świadczy jedynie o tym, że problem przemocy
w rodzinie wreszcie przestaje być tematem skrywanym – nierzadko przez samych pokrzywdzonych.

Celem uzupełnienia Naczelnik Wydziału Prewencji Tarnogórskiej Policji wskazał, iż można zaobserwować taki współczynnik: im więcej policjantów w terenie tym więcej zgłoszonych w sprawozdaniu interwencji ponieważ każde zgłoszenie policjanta jest odnotowywane przez dyżurnego jako interwencja. Dopiero w toku dalszych czynności dane zdarzenie przeradza się w wykroczenie, przestępstwo bądź jest umarzane.

Pan Naczelnik zaznaczył ponadto, że wymierne efekty uzyskuje również tarnogórska drogówka w ilości przeprowadzonych akcji „trzeźwość”. Dzięki temu z dróg powiatu wyeliminowano szereg kierowców będących pod wpływem bądź po użyciu alkoholu, co także przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków i wzrostu bezpieczeństwa na drogach. Policja mogłaby takie akcje prowadzić częściej jednak brakuje sprzętu do szybkiego pomiaru alkoholu.

W tym temacie Pani Starosta zaproponowała wystosowanie wniosku aby wzmóc działania w obszarze przemocy w rodzinie, będzie to priorytet w działaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na obecnie rozpoczynającą się kadencję.

Ponadto należy opracować narzędzia, dzięki którym dotrzemy do jak największej części społeczeństwa. Zdaniem Pani Starosty, należy dotrzeć do tej aktywnej już części społeczeństwa, która jest uwrażliwiona na otaczające nas problemy. Należy więcej mówić, więcej nagłaśniać poprzez plakaty, zorganizować konferencję na temat przemocy czy organizować spotkania tematyczne np. w szkołach.

Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione „Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisji, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przedstawił „Ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok” . Na zakończenie Pan Komendant powiedział, że od stycznia 2013 r. działa
w nowej strukturze, i dobrze się sprawdza, centrum zarządzania kryzysowego (na mocy zawartego porozumienia). Ponadto trwają obecnie poszukiwania nieruchomości pod budowę nowej komendy straży pożarnej.

Pani Starosta potwierdziła, iż działające, zgodnie z zawartym porozumieniem w siedzibie Komendy Powiatowej PSP, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego w nowych strukturach sprawdza się.

Po przedstawionej informacji wszyscy członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, obecni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali „Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok”.

Tematem posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2014 r. było:

2.1. Opiniowanie pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2013 roku;

2.2. Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku;

2.3. Podjęcie rozmów z lokalnymi samorządami w zakresie budowy i uruchomienia monitoringu na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W pierwszym temacie Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2013 roku przedstawiła Pani Jolanta Wąsowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, którą obecni na posiedzeniu członkowie Komisji ocenili pozytywnie.

Kolejny temat posiedzenia tj. informację z zakresu przygotowania pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku (w tym akweny wodne) przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach – Pan Artur Wieczorek.

Naczelnik Wydziału Prewencji poinformował, że od 24 maja rozpoczną działanie na terenie powiatu dwie Sezonowe Komórki Specjalistyczne Policji z siedzibą w Komisariacie Policji w Radzionkowie (w skład której wejdzie 3 policjantów wraz z 1 rezerwowym, dysponujący radiowozem oznakowanym, rowerami oraz łodzią motorową będą patrolowali m.in. teren Jeziora Chechło-Nakło) oraz w Komisariacie Policji w Kaletach –
w skład której wejdzie 4 policjantów obsługujących rejon akwenu „Zielona” w Kaletach.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Policja zwróciła się z prośbą do Starostwa Powiatowego oraz do Gminy Świerklaniec o sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie wakacyjnym.

Wiadomą już jest, że Starostwo w roku bieżącym sfinansuje dodatkowe patrole policyjne na kwotę 15.000 zł w miesiącu lipcu br. nad Jeziorem Chechło-Nakło oraz na kwotę 2.000 zł nad akwenem „Zielona” w Kaletach w miesiącu sierpniu br. Dodatkowo Starostwo Powiatowe przekaże kwotę 1.200 zł na zakup paliwa do radiowozów patrolujących ww. akweny.

Pan Naczelnik poruszył również problem braku uregulowań prawnych w zakresie regulaminów porządkowych, które zatwierdzone w formie uchwały rady miasta/gminy dają możliwość interweniującemu policjantowi potraktowanie sprawy jako wykroczenia na mocy kodeksu wykroczeń.

Zasygnalizowano ponadto kwestię wypływającą z przepisów ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a w szczególności art. 30, który stanowi o usunięciu statku lub innego obiektu pływającego i jednocześnie nakłada na powiat obowiązek wyznaczenia parkingu strzeżonego celem odholowania zatrzymanej łodzi lub innego obiektu pływającego gdy nie można tego zrobić wprowadzając łódź do strzeżonego portu bądź przystani. Niepokojącym jest również sytuacja jaka ma miejsce nad Jeziorem Chechło-Nakło, a dokładniej chodzi o roślinność, która podchodzi niemalże pod taflę jeziora oraz o drzewa porastające wyspę na jeziorze, co stanowi zagrożenia dla osób pływających.

Pani Starosta odpowiedziała, że jeśli chodzi o parking strzeżony dla obiektów pływających to temat jest aktualny i prowadzone są w tym zakresie rozmowy, natomiast tutejsze Starostwo również w tym roku zwróci się z ponowną prośbą do wójtów i burmistrzów gmin i miast Powiatu Tarnogórskiego z prośbą aby regulaminy bądź inne przepisy porządkowe zostały wprowadzone w życie w formie uchwały rady gminy/miasta.

Natomiast w kwestii porastających wyspę jeziora drzew oraz roślinności zaproponowano aby wysłać pismo do Nadleśnictwa w Świerklańcu oraz do wójta gminy Świerklaniec – zarządcę i administratora terenu Jeziora Chechło-Nakło z powyższą informacją, celem podjęcia stosownych działań naprawczych.

W omawianym temacie poruszono ponadto informację zasygnalizowaną na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, a dotyczącą bobrów, które sieją spustoszenie na Małej Panwii, gdzie w wielu miejscach wały są uszkodzone i zagrażają bezpieczeństwu.

Obecna na posiedzeniu komisji Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedziała, iż wałami zajmuje się administrator – a w tym przypadku jest to Generalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dlatego Nadleśnictwo powinno wystąpić do GZGW z wnioskiem o przeprowadzenie takiego przeglądu, rozpoznania w terenie. Jeśli okaże się, że faktycznie bobrów jest tak dużo, to na tej podstawie powinni złożyć stosowne wnioski do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska gdyby musiał nastąpić np. odstrzał tych zwierząt.

Powyższe wnioski zostały przekazane pisemnie do Nadleśnictwa w Świerklańcu.

Ostatni temat posiedzenia tj. „Podjęcie rozmów z lokalnymi samorządami w zakresie budowy
i uruchomienia monitoringu na terenie Powiatu Tarnogórskiego”, jest wnioskiem Pani Starosty wystosowanym do realizacji na posiedzeniu Komisji w dniu 21.02.2013 r.

W omawianym temacie poproszono Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Tarnowskich Górach o przedstawienie informacji na temat funkcjonującego monitoringu.

Pan Naczelnik powiedział, że monitoring miasta to zadanie, które było zaplanowane już w roku 2010, kiedy został wysłany wniosek o dofinansowanie. W roku 2013 gmina otrzymała unijne środki finansowe. Do tego czasu gmina zakładała, że sfinansuje ze środków własnych pierwszy etap tej inwestycji tzn. wybudowanie centrum monitoringu, centrum przetwarzania danych oraz zakupu 5 kamer. Po otrzymaniu informacji
o przyznanych środkach unijnych gmina złożyła akces, że jest gotowa do przyjęcia tych środków..

Z uwagi na długi okres oczekiwania na środki unijne (3 lata) koniecznym było dokonanie zmian
w projektach, gdyż 3 lata w technice, w informatyzacji to ogrom czasu i postępu. Zatwierdzone
w roku 2010 projekty niejako zdezaktualizowały się i należy je dostosować do obecnie występujących realiów.

Pierwotnie miały zostać wybudowane 4 stacje bazowe, które służyłyby przekazywaniu sygnału radiowego, transmisji danych. Gmina zasugerowała aby obecnie były tylko 3 stacje bazowe a czwartą zamienić na punkt podglądu straży miejskiej. Niestety na to gmina nie otrzymała zgody. Na większość zmian gmina zgodę dostała m.in. na wybudowanie centrum monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, a nie jak to miało miejsce w planach pierwotnych na ul. Piastowskiej 8. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień gmina rozpocznie procedury przetargowe. W sumie będzie 20 punktów kamerowych (w tym 2 punkty kamerowe będą z podwójną kamerą), 4 stacje bazowe, centrum monitoringu i centrum przetwarzania danych. Podział punktów kamerowych będzie wyglądał następująco: 2 punkty na Osadzie Jana, 4 na Osiedlu Przyjaźń, 3 w Strzybnicy, natomiast reszta będzie obejmowało centrum miasta. Gmina planuje zakończyć inwestycję w marcu przyszłego roku.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18 września 2014 r.

Omawiano następujące tematy:

3.1. Opiniowanie pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2013 roku;

3.2. Ocena realizacji w roku 2013 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

3.3. Przedstawienie propozycji do projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018;

3.4. Kontrole technicznego stanu pojazdów poruszających się po drogach powiatu wraz z kontrolami autobusów przewożących dzieci na wycieczki oraz do miejsc wypoczynku w czasie ferii i wakacji.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tarnogórski – Pan Andrzej Elwart, który na początku wręczył akty powołania nowopowołanym członkom Komisji tj. Panu Adamowi Skowronowi – Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach oraz Panu Tadeuszowi Stuchlikowi – p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach.

Omawiając pierwszy temat, Kierownik Działu Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Częstochowie, przedstawił informację o stanie środowiska na terenie powiatu
w 2013 r., którą członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie .

W drugim punkcie posiedzenia przedstawiono ocenę realizacji w roku 2013 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014.
Z uwagi na fakt, iż niemal wszystkie zamierzenia Powiatowego Programu (...) w roku 2013 zostały realizowane przez odpowiednie jednostki tj. PUP, PCPR, KPP, KP PSP, ZDP oraz poszczególne wydziały i biura Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – realizację Programu w roku 2013 oceniono pozytywnie.

W temacie: „Przedstawienie propozycji do projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018”, swoje propozycje przedstawili:

- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach w zakresie wypracowania procedury oraz wskazania pojazdu dla PCPR-u w przypadku konieczności dowiezienia małoletniego do placówki opiekuńczej znajdującej się poza powiatem tarnogórskim;

Prezes Sądu Rejonowego – Pan Adam Skowron w tym miejscu zaproponował pomoc ze swojej strony jeśli chodzi o opracowanie ww. procedur. Ponadto Pan Prezes zaproponował również wprowadzenie do Powiatowego Programu (...) programu, który znajduje się obecnie jeszcze w fazie tworzenia a dotyczącego edukacji prawnej młodzieży. Program taki obecnie jest wdrażany w Będzinie i polega na tym, że w ramach wolontariatu sędziowie sądu rejonowego przeprowadzają z młodzieżą szkół średnich i gimnazjum lekcje prawa, na których przedstawiają młodym ludziom zarówno ich prawa jak i konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z prawem. Na chwilę obecną chęć udziału sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach w programie jest na etapie rozeznania, dlatego ewentualne szczegóły zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Mając na uwadze powyższe postanowiono, iż zostanie przesłane do wszystkich członków Komisji oraz do dotychczasowych realizatorów Powiatowego Programu (...) pismo z prośbą o przedstawienie swoich propozycji, które zostaną opracowane i umieszczone w Projekcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 i przesłanie ich do Biura Bezpieczeństwa Publicznego do dnia 20 listopada 2014 r.

W wyznaczonym terminie realizatorzy Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli nie wnieśli dodatkowych propozycji.

Starosta Tarnogórski


Józef Burdziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »