Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 12/IV/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2015?rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./, art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2015 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Przychody ogółem

521 531,41

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

521 531,41

Dochody ogółem

1453 531,00

600

Transport i łączność
a) dochody majątkowe
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 453 531,00
1 453 531,00
1 453 531,00

Wydatki ogółem

1 975 062,41

600

Transport i łączność

1 975 062,41

60016

Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 975 062,41
1 975 062,41
1 975 062,41

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 521 531,31, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

- Dochody: 12 921 787,00

- Wydatki: 13 543 318,41

- Deficyt: 621 531,41

- Przychody: 889 947,41

- Rozchody: 268 416,00

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/IV/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem

889 947,41

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

889 947,41

Rozchody ogółem

268 416,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

54 216,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

214 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/IV/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 11 lutego 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2015 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2015 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

3 803 062,41

1.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

28 000,00

2015/2015

Projekt

2.

600

60016

Przebudowa ul Dworcowej  ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

1 453 531,41
1 453 531,00

2 907 062,41

2015/2015

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

600 000,00

2009/2016

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Wykup

5.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Sportowa w Boronowie

Budżet gminy

5 000,00

2015/2015

Projekt

6.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

28 000,00

2015/2015

Projekt

7.

010

01010

Budowa oczyszczalni ścieków w Boronowie

Budżet gminy

100 000,00

2015/2015

Budowa

8.

600

60016

Odwodnienie ul. Różanej w Hucisku

Budżet gminy

27 000,00

2015/2015

Projekt

9.

800

80101

Monitoring Szkoły Podstawowej w Boronowie

Budżet gminy

10 000,00

2015/2015

Wykonanie

10.

600

60016

Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka

Budżet gminy

25 000,00

2015/2015

Projekt

11.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Projekt

12.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

6 000,00

2015/2015

Projekt zamienny

13.

801

80101

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej

Budżet gminy

7 000,00

2015/2015

Zakup

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe