Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 53.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustalania metody i?stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust 1 i 3 ustawy w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według której opłata naliczana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10,50 zł (dziesięć złotych 50/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 12,50 zł (dwanaście złotych 50/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Traci moc uchwała 616/XXXIII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą Nr 631/XXXV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe