Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w?Miasteczku Śląskim z?dnia 25?marca 2010?r. w?sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z?gminnego zasobu nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany Uchwały Nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości poprzez dodanie w § 1 pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: „7. Bonifikata nie przysługuje, gdy najemca lub jego małżonek jest właścicielem:

a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

b) domu mieszkalnego;

c) lokalu mieszkalnego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
położonych na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Jendruś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe