Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5 Starosty Żywieckiego

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w?roku 2015?w?Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w?Żywcu przy ul. Kopernika 5

Tekst pierwotny

Na podstawie art.196 ust.3 i 4 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (  Dz. U. z 2013r., poz. 135 j.t. z późn. zm.).Zarządzam co następuje

§ 1.

Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2015 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, ul. Kopernika 5, w kwocie 3 109,31 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe