Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7 Starosty Żywieckiego

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie ustelenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w?Domu Pomocy Społecznej w?Żywcu, ul. Śliżowy Potok 8?w roku 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 60 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: DZ.U. z 2015r. poz. 163),


zarządzam co następuje


§ 1.

Ustalam średki miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Śliżowy Potok 8 w roku 2015 w wysokości 2.687,10 zł.


§ 2.

Zarzędzenie podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem wydania, z moca obowiązująca od pierwszego miesiąca nastepującego po miesiącu . w którym zostało ogłoszone.

Sarosta Żywiecki


Andrzej Kalata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe