Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.40.2015 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w?domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2015 w wysokości:

1. Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja” dla osób w podeszłym wieku – kwota 2.994zł.

2. Dom Pomocy Społecznej „Republika” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – kwota 3.534zł.

3. Dom Pomocy Społecznej im. K. Jaworka Polskiego Związku Niewidomych dla osób niepełnosprawnych fizycznie – kwota 3.455zł.

4. Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  św. Wincentego a Paulo dla osób w podeszłym wieku – kwota 2.814zł.

5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święty Florian dla osób w podeszłym wieku – kwota 3.050zł.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta


Andrzej Kotala

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe