| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3.28.2015 Rady Gminy Panki

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z?wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z?tych opłat w?przedszkolu i?oddziałach przedszkolnych w?szkołach prowadzonych przez Gminę Panki

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a, w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 594,  ze zmianami) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie oraz naukę religii.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 0.90 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

§ 3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki oraz za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i za dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na podstawie dokumentów wydanych przez właściwą poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 08.072.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Panki

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Panki


Urszula Bujak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »