Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5.43.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1 616 885,45 zł tj. do kwoty 65 501 488,13 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 600 "Transport i łączność" w grupie dochodów majątkowych - dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 1 470 230,00 zł;

2) zwiększenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 9 171,13 zł;

3) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 155 826,58 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 1 421 598,13 zł tj. do kwoty 72 636 506,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1, 8 i 9 do uchwały nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 6634) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2015 w wysokości 7 135 018,71 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki na kwotę 1 642 173,00 zł, środki pochodzące z emisji obligacji na kwotę 5 400 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 92 845,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 9".

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 186 119,39 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 381 406,71 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 1 pod nazwą "Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej" do nazwy dopisać słowo "projekt" oraz zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 4 507 161,17 zł, zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 155 826,58 zł oraz zmniejszyć wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowany dotacją o kwotę 155 826,58 zł;

2) dla zadania ujętego w poz. 6 pod nazwą "Modernizacja ul. Radoszowskiej" zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 2 779 529,26 zł, wydatki planowane w roku 2015 o kwotę 2 764 769,26 zł, wkład własny z budżetu miasta o kwotę 1 294 539,26 zł oraz dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 470 230,00 zł;

3) wprowadzić w poz. 37 zadanie pod nazwą "Modernizacja ul. S. Ligonia" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 900 000,00 zł;

4) wprowadzić w poz. 38 zadanie pod nazwą "Modernizacja ul. Osiedle na Wzgórzu - etap I" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 380 000,00 zł;

5) wprowadzić w poz. 39 zadanie pod nazwą "Objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2015 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 54 000,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 143 946,39 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 339 233,71 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.43.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5.43.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Inwestycje


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5.43.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe