Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 16/III/90 z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Woźnikach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 16/III/90 z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Woźnikach, który otrzymuje brzmienie:

zmienić nazwę ulicy Feliksa Dzierżyńskiego w Woźnikach na nazwę Księdza Kiebla".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe