| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

infoRgrafika

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Przychody w 2015r. planuje się w wysokości złotych:1.304.190,00 zł

z tego:

Pożyczki i kredyty = 1.254.150,00

Spłata udzielonych przez gminę pożyczek = 50.040,00

Rozchody w 2015r. planuje się w wysokości złotych:1.707.365,37 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62.000,00 złotych, które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2015 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4 do projektu budżetu.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2015 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje wg załącznika nr 7 dla:

1. Gminnego Ośrodka Kultury,

2. Biblioteki Gminnej,

3. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

4. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach

5. Organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona

§ 8. Załącznik Nr 8 stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy (zadania bieżące).

§ 9. Załącznik nr 9 dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej.

§ 10. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego = 500.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień.

5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kucharski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »