| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

- art. 110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rada Miasta Łaziska Górne
uchwala:

§ 1.

Uchwalić statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych przyjęty Uchwałą
Nr XXIII/170/04 z dnia 18 maja 2004r. z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przedowdniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 24 lutego 2015 r.

Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łaziskach Górnych

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną, Gminy Miejskiej Łaziska Górne działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy o samorządzie gminnym,

2. ustawy o pomocy społecznej,

3. ustawy o świadczeniach rodzinnych,

4. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

5. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6. ustawy o finansach publicznych,

7. innych aktów prawnych,

8. niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych gminy miejskiej Łaziska Górne.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miejska w Łaziskach Górnych i Burmistrz Miasta Łaziska Górne w ramach posiadanych kompetencji.

Dział II.
Przedmiot działalności

§ 5.

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz jeżeli to możliwe doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem.

§ 6.

Działania Ośrodka obejmują między innymi zadania z zakresu:

1. pomocy społecznej,

2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3. świadczeń rodzinnych,

4. świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

5. reintegracji społecznej i zawodowej.

§ 7.

Ośrodek realizuje zadania statutowe współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Dział III.
Organizacja wewnętrzna

§ 8.

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

2. Kierownik działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Burmistrz Miasta Łaziska Górne zwykły zarząd, do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

3. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka i w zakresie organizacji Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Dział IV.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 9.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości.

2. Ośrodek posiada odrębne rachunki bankowe.

§ 10.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków.

§ 11.

Środki finansowe Ośrodka pochodzą z:

1. budżetu gminy miejskiej Łaziska Górne,

2. budżetu państwa,

3. innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 12.

Ośrodek nadzoruje i zarządza powierzonym mu mieniem z należytą starannością.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Statut nadaje Rada Miejska w Łaziskach Górnych w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »