Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/60/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych
w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty

rower lub motorower

90 zł

motocykl

130 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

260 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

574 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16,0 t

813 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0 t

1199 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1230 zł

§ 2. Ustala się następujące opłaty za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego
z drogi i umieszczonego na parkingu strzeżonym, o którym mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

Rodzaj pojazdu

Wysokość opłaty

rower lub motorower

12 zł

motocykl

18 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

26 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

35 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16,0 t

52 zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 16,0 t

88 zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

188 zł

§ 3. Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

- 50% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,

- 75% opłaty wymienionej w § 1 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy rozpoczęto załadunek pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/415/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe