Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/64/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustanowienia Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 715) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zmianami) oraz po zaciągnięciu opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Wyróżnienia i Nagrody Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 2. Regulamin przyznawania Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość Nagród oraz Wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość Nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) warunki i tryb przyznawania Wyróżnień i Nagród pieniężnych, rodzaje Wyróżnień i wysokość Nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/112/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 269, poz. 4450).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr IV/64/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa:

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość Nagród oraz Wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość Nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) warunki i tryb przyznawania Wyróżnień i Nagród pieniężnych, rodzaje Wyróżnień i wysokość Nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie posługuje się zwrotem Wyróżnienie lub Nagroda, rozumie się przez
to odpowiednio: Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu i Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

§ 2. 1. Wyróżnienie lub Nagrodę mogą otrzymać:

1) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerzy zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Wyróżnienia lub Nagrody mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
albo za osiągnięcia w działalności sportowej w dyscyplinach lub dziedzinach sportu objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, które to dyscypliny uznaje się za mające najwyższe znaczenie dla Powiatu Wodzisławskiego.

3. Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedno Wyróżnienie lub jedną Nagrodę w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania kilku Wyróżnień lub Nagród przyznaje się Wyróżnienie lub Nagrodę wyższego stopnia.

4. Wyróżnienie lub Nagroda dla osób, o których mowa w ust.1 pkt 1 może zostać przyznane za wysokie osiągnięcia w sportach indywidualnych (zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej) oraz w grach zespołowych.

§ 3. 1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 4 ust. 3, § 5 ust. 2, § 6 ust. 2 wraz
ze statuetką i listem gratulacyjnym.

2. Wyróżnieniem jest statuetka wraz z listem gratulacyjnym.

§ 4. 1. Nagroda dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 przyznawana jest w systemie wielostopniowym:

1) Nagroda I stopnia za:

a) zajęcie miejsca I-X w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) zajęcie miejsca I-V w mistrzostwach świata, klasyfikacji generalnej pucharu świata, igrzyskach głuchych,

c) zajęcie miejsca I-III w mistrzostwach Europy.

2) Nagroda II stopnia za:

a) zajęcie miejsca VI-X w mistrzostwach świata, klasyfikacji generalnej pucharu świata, igrzyskach głuchych,

b) zajęcie miejsca IV-X w mistrzostwach Europy,

c) zajęcie miejsca I-V w klasyfikacji generalnej pucharu Europy,

d) zajęcie miejsca I-III w mistrzostwach Polski, klasyfikacji generalnej pucharu Polski.

3) Nagroda III stopnia za:

a) awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w grach zespołowych,

b) zajęcie miejsca VI-X w klasyfikacji generalnej pucharu Europy,

c) zajęcie miejsca IV-X w klasyfikacji generalnej pucharu Polski,

d) zajęcie miejsca I-III w zawodach pucharu świata i w zawodach pucharu Europy.

2. Wyróżnienie dla osób, o których w § 2 ust. 1 pkt 1 może zostać przyznane za:

1) zajęcie miejsca I-III w zawodach pucharu Polski,

2) zajęcie miejsca XI-XX w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,

3) zajęcie miejsca XI-XX w mistrzostwach świata, klasyfikacji generalnej pucharu świata, igrzyskach głuchych.

3. Ustala się następującą wysokość Nagród za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1:

1) Nagroda I stopnia - 7 000 brutto,

2) Nagroda II stopnia - 5 000 brutto,

3) Nagroda III stopnia - 3 000 brutto.

§ 5. 1. Nagroda dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 przyznawana jest w systemie wielostopniowym:

1) Nagroda I stopnia za:

a) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-X w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-V w mistrzostwach świata, klasyfikacji generalnej pucharu świata, igrzyskach głuchych,

c) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w mistrzostwach Europy.

2) Nagroda II stopnia za:

a) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca VI-X w mistrzostwach świata, klasyfikacji generalnej pucharu świata, igrzyskach głuchych,

b) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca IV-X w mistrzostwach Europy,

c) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-V w klasyfikacji generalnej pucharu Europy,

d) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w mistrzostwach Polski, klasyfikacji generalnej pucharu Polski.

3) Nagroda III stopnia:

a) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy uzyskali awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w grach zespołowych,

b) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca VI-X w klasyfikacji generalnej pucharu Europy,

c) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca IV-X w klasyfikacji generalnej pucharu Polski,

d) prowadzenie szkolenia zawodników, którzy zajęli miejsca I-III w zawodach pucharu świata i w zawodach pucharu Europy.

2. Ustala się następującą wysokość Nagród za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1:

1) Nagroda I stopnia - 5 000 brutto,

2) Nagroda II stopnia - 3 000 brutto,

3) Nagroda III stopnia - 2 000 brutto.

§ 6. 1. Wyróżnienie lub Nagroda dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 przyznawana jest za:

1) popularyzację i upowszechnianie sportu,

2) działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie sportu,

3) innowacyjność, atrakcyjność i dostępność prowadzonej działalności sportowej, w tym organizację imprez i wydarzeń sportowych na rzecz lokalnej społeczności,

4) tworzenie i rozwój bazy sportowej na terenie powiatu wodzisławskiego,

5) działalność o zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim).

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 500 brutto.

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwany dalej Organizatorem, może przyznać Wyróżnienie
lub Nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) Starosty Wodzisławskiego,

2) Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego,

3) prezydenta miasta, burmistrza, wójta gminy z terenu powiatu wodzisławskiego,

4) organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, prowadzącą działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wodzisławskiego,

5) jednostki organizacyjnej lub podmiotu, działających na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna.

2. W przypadku przyznania Wyróżnienia lub Nagrody z inicjatywy własnej Zarządu nie stosuje się zapisów § 8-9 oraz § 11-13. Przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody polega na przyjęciu uchwały przez Organizatora, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na otrzymanie Wyróżnienia lub Nagrody przez kandydata wraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

§ 8. 1. Zgłoszenia do Wyróżnienia lub Nagrody dokonuje się poprzez złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

2. Zarówno w przypadku osiągnięć o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym (drużynowym, zespołowym) jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata.

3. Wniosek dotyczący kandydata do Wyróżnienia lub Nagrody winien zawierać:

1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, informacje o osiągnięciach sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznane Wyróżnienie lub Nagroda, informacje o uprawianej dyscyplinie sportu oraz o rodzaju współzawodnictwa,

2) w przypadku, gdy kandydatem jest trener, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, informację oraz opis osiągnięć sportowych prowadzonych przez niego zawodników wraz z dodatkową informacją o dyscyplinie sportu oraz rodzaju współzawodnictwa (rodzaj i ranga zawodów sportowych), w którym ww. osiągnięcia uzyskano,

3) w przypadku, gdy kandydatem jest trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 3, informacje oraz opis uzyskanych osiągnięć sportowych.

4. Wniosek powinien dodatkowo zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL oraz telefon kontaktowy),

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, nr KRS lub z innej ewidencji- jeżeli dotyczy, telefon kontaktowy),

3) dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (np. komunikaty zawodów, wycinki prasowe, wydruki ze stron internetowych, itd.),

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do otrzymania Wyróżnienia lub Nagrody
oraz na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny,

5) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia,

6) podpis wnioskodawcy (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych podpisy osób reprezentujących dany podmiot).

§ 9. 1. Wnioski, o których mowa w § 8, należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim lub przesłać pocztą do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

2. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie wpływu z kancelarii Starostwa), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W 2015 roku wnioski będą przyjmowane w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

5. Złożenie wniosku o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 10. O możliwości zgłaszania kandydatur do Wyróżnienia lub Nagrody Organizator powiadamia corocznie przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Bogumińskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody opiniuje Komisja ds. Opiniowania Wyróżnienia i Nagrody Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zwana dalej Komisją.

2. Członków Komisji powołuje i odwołuje w formie uchwały Organizator.

3. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. kultury fizycznej, wskazanych przez tę Komisję.

4. Komisja funkcjonuje w okresie trwania kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego, w czasie której została powołana. Koniec kadencji Komisji upływa z końcem kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

5. Organizator może odwołać przewodniczącego i członków Komisji przed upływem kadencji w przypadku złożenia przez nich pisemnej rezygnacji lub zaistnienia innej ważnej przyczyny.

§ 12. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a uważa się je za ważne, jeżeli uczestniczą w nim minimum 3 osoby (w tym przewodniczący). Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z kandydatem do Wyróżnienia
lub Nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może powodować wątpliwość co do
ich bezstronności.

§ 13. 1. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków,

2) przedstawienie Organizatorowi kandydatów do Wyróżnienia lub Nagrody ze wskazaniem wysokości Nagród.

2. Opiniowanie wniosków polega na dokonaniu ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym.

3. Ocena formalna wniosków polega na sprawdzeniu kompletności wniosków, tj. czy:

1) wniosek został złożony w wymaganym terminie,

2) podmiot wnioskujący jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku,

3) wniosek został podpisany przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego,

4) wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy określone w § 8 ust. 3-4,

5) do wniosku dołączono wymagane załączniki.

4. W przypadku stwierdzenia błędów lub uchybień formalnych możliwych do usunięcia, Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

5. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych nie podlega ocenie merytorycznej.

6. Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 14. 1. Ostateczna decyzja w zakresie przyznawania Wyróżnień lub Nagród, od której nie przysługuje odwołanie, należy do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnego Wyróżnienia lub Nagrody bez podania przyczyny.

§ 15. 1. Pozbawienie Wyróżnienia lub Nagrody, które zostały przyznane osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, może nastąpić na wniosek podmiotów występujących o przyznanie Wyróżnienia
lub Nagrody lub z własnej inicjatywy Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, unieważnienia wyników, za które przyznane zostało Wyróżnienie lub Nagroda
oraz za naruszenie zasad współzawodnictwa sportowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzję podejmuje Organizator.

§ 16. Organizator informacje o osobach, którym przyznano Wyróżnienia lub Nagrody, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe