Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V.12.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 c ust. 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

1) Dziecko 5-letnie lub odroczone od obowiązku szkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania - 20 pkt.

2) Dziecko 4-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania - 15 pkt.

3) Dziecko 3-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania - 10 pkt.

4) Dziecko obojga rodziców czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym - 1 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i w odległości najbliższej wskazanego przedszkola.

2) Oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy, względnie w innej formie, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej (rolniczej) przez obojga rodziców lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe