Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Krupski Młyn:

1) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), który pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym - 3 punkty;

2) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi 8 godzin i więcej - 2 punty;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat - 1 punkt;

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu pracy, studiów lub nauki.

3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Ochman-Szyguła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe