Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5.054.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/264/09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594; ze zmianami) w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260 ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/264/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub usługowego - 0,50 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

3) reklamy - 0,15zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Uzasadnienie

Reklamę umieszczają w pasie drogowym przede wszystkim mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą. Aktualnie obowiązująca opłata 2 zł dziennie za 1 m2 reklamy jest zbyt wysoka.

Na wniosek mieszkańców zaproponowana została stawka niższa tj. 0,15 zł dziennie od jednego m2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe