Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 § 4 i § 10-12 z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Lelów, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. tworzy się odrębny obwód głosowania z numerem 7, w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiego i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe